O nepálských studentech biblických škol

O nepálských studentech biblických škol

Tento program se podobá Dálkové adopci PLUS®, liší se však tím, že z podpory není žádná část určena na financování křesťanských aktivit (jak je tomu u adopce).

Koho a proč podporujeme

Jde o pomoc nepálským křesťanům, kteří chtějí získat potřebné vzdělání a pak pracovat jako profesionální služebníci v církvi nebo v církevních organizacích. Po dokončení studia pracují buď přímo v Nepálu nebo slouží početným nepálským menšinám v Indii, případně v Bhútánu. Ve studiu vysoké biblické školy mají přednost zájemci přímo z Nepálu, jinak hledáme dárce podpory též pro nepálské studenty odjinud.

Zájemců o službu v církvi je dost, studium je však velmi drahé.
Vždy jde o lidi z chudých rodin a z chudých křesťanských církví.
Podporu mohou dostat jen ti studenti, kteří se už před studiem aktivně zapojují v církvi.
Naším partnerem pro službu této komunitě je místní pobočka organizace International Needs, jejíž práci podporujeme prostředky od dárců z ČR. V tomto projektu spolupracujeme od roku 1997.

Proč podporujeme toto studium
Studium biblické školy pomůže mladým dospělým lidem k lepšímu zakotvení v biblické zvěsti. Připraví je pro službu v církvi a pro službu lidem ve svém okolí. Mohou pak pomáhat tisícům dalších potřebných lidí.
Církev v Nepálu vyrostla z 50 000 pokřtěných v roce 1991 na více než milion křesťanů nyní. Nepálská církev je tak jednou z nejrychleji rostoucích na světě. Panuje zde veliký hlad po evangeliu, ale zároveň veliký nedostatek dobře připravených služebníků. Pastorem nového křesťanského společenství se v Nepálu často stane první, kdo ve vesnici uvěří.
Někteří z absolventů studia se také mohou zapojit do práce mezi početnou nepálskou menšinou v Indii (příp. v Bhútánu), která má rovněž významné sociální a duchovní potřeby.
Staňte se i Vy součástí řešení jejich nouze; umožněte jim svými dary studium: Studenti, kteří čekají na podporu.

Jaké vzdělání je třeba
Podporujeme bakalářské studium na vysoké biblické (teologické) škole.

V jakých školách se podporovaní studenti učí
Studium probíhá na třech školách v Dehradunu:
Doon Bible College (DBC) – Biblická škola Doon
New Theological College (NTC) – Nová teologická škola
Presbyterian Theological Seminary (PTS) – Presbyteriánský teologický seminář

V Nepálu zatím dobré teologické školy nejsou – křesťanství tam donedávna bylo trestné. Studium proto probíhá na školách v Dehradunu v severní Indii (více níže). Z toho důvodu  je tento projekt zařazen pod Indii.

 • Co poskytne podpora studentům

  • školné
  • ubytování a stravu
  • kapesné pouze na školní rok
  • jednu cestu domů na zimní a letní prázdniny (druhou cestu hradí rodina)
  • lékařskou péči (je-li třeba)
  • pojištění
  • zálohu škole na případné zdravotní výdaje
  • příspěvek na knihy
  • malý vánoční dárek a malý dárek k promoci
  Rodiny studentů kromě toho samy hradí další výdaje: zápis a související poplatky vždy na začátku školního roku (ve výši asi desetiny celoroční podpory od dárce), oblečení a další.

Financování podpory, zajištění a kontrola

Kdo dostává peníze
Finanční prostředky se poskytují:
a) přímo škole (školné, ubytování a strava, záloha na případné zdravotní výdaje)
b) přímo studentům (kapesné, jízdné na 1 cestu domů na zimní a letní prázdniny, pojištění, příspěvek na knihy)
c) Určité procento používá Nadace Mezinárodní potřeby (NMP) na provoz nadace.
Určité procento používá NMP na „Fond rozvoje programů pomoci do zahraničí“.
O výši obou předchozích srážek rozhoduje správní rada pro každý rok znovu; obvykle se však rok od roku mění pouze nepatrně či vůbec. Upřesnění pro daný rok najdete v článku Jakou část Vašich darů použijeme na provoz (správu), kde také vysvětlujeme, co je potřeba z těchto dvou srážek financovat a proč.
d) Částí z darů na podporu studenta se financuje chod podpory v místní pobočce partnerské organizace International Needs (IN) v Indii, kde probíhá studium biblických škol.
Pro zajištění této administrace využívá indická IN 8 % z Vaší podpory pro studenta.
Proč je nutná srážka na chod podpory v Indii:
Program „Nepálští studenti biblických škol v Indii“ je založen na tom, že konkrétní dárce podporuje konkrétního studenta. Pro dárce je nutno zajistit pravidelné zprávy a také pečovat o to, aby darované prostředky byly využity ke svému cíli. K tomu je třeba zajistit nad programem podpory přiměřený dohled. Mezi NMP a zahraniční pobočkou IN je nutná i další detailní, často rozsáhlá, komunikace než jen povinné 4 zprávy za rok. Také v zahraničí se musí vést účetnictví, platit poplatky za bankovní převody a jiné náležitosti dané tamními zákony.
e) Žádnou část z přijatých darů na podporu studentů biblické školy nepoužíváme k duchovní osvětě (k podpoře křesťanských aktivit a terénních duchovních pracovníků), jak je tomu u Dálkové adopce PLUS®.
f) Podporu dárců z České republiky zasíláme studentům každý měsíc.

Kdo zajišťuje chod podpory v severní Indii
Projekt  „Nepálští studenti biblických škol v Indii“ je organizován kanceláří International Needs.
Program vede paní Elizabeth Tamang a pomáhá jí asistentka paní Seema Pradhan.

Jak se kontroluje využití podpory a hospodaření v severní Indii?
Hospodaření organizace je každoročně kontrolováno nezávislým auditorem.
Koordinátoři místní pobočky International Needs kontrolují využití podpory i to, zda studenti opravdu studují. Nesrovnalosti se dříve nebo později projeví a pak je řešíme. Jde-li o nevyužitou podporu za poslední období, dárci nabízíme vrácení daru nebo jiné řešení.

Studium probíhá v angličtině.
Školní rok těchto studentů začíná zpravidla v červnu nebo v červenci a končí v dubnu nebo v květnu – podle školy, na kterou chodí nebo se hlásí.
Prázdniny jsou přibližně od poloviny května do poloviny července.

Jak dlouho trvá studium
– 3 roky, mají-li úplné středoškolské vzdělání (tj. 10 tříd základní školy + 2 roky střední školy)
– 4 roky, mají-li jen 10 tříd základní školy nebo jejich znalost angličtiny není příliš dobrá

Prázdninová praxe
Studenti během letních a zimních prázdnin vyjíždějí s programy přesahujícími školní vyučování a jako laici a studenti teologie sdílejí evangelium, kamkoli přijdou. Často o tom dárcům píší ve svých dopisech. V hinduistickém prostředí prožívají někdy nesnadné situace.

Projekt podpory je dlouhodobý a osvědčený
Projekt běží od roku 1991. Za tu dobu absolvovalo biblickou školu přes 150 studentů a 90 % z nich je zapojeno do služby v Nepálu i v okolních zemích. V Nepálu se někteří z nich stali pastory a učiteli církevní školy a vedou si velmi dobře. Jejich vliv přesahuje církev, protože působí na celou místní komunitu.

Více o Nepálcích, kteří se stěhují do Indie, najdete v článku o Indii zcela dole.

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary