Zpráva o činnosti v roce 2003

Zpráva o činnosti v roce 2003

Naši partneři v programu "Zdravá mládež" byli:

Ing. David Říman
David působí v Havířově na platformě obč. sdružení ZIP, založeným sborem Apoštolské církve.Vyváženým způsobem pracuje mezi školní mládeží s řadou přednáškových témat. Jako bývalý vrcholový sportovec – karatista – hovoří často zajímavě o tématu: "Sebeobrana - jak se nestát obětí násilí". Kromě toho David vede volnočasový klub Hydrant a pořádá se spolupracovníky ze sboru AC v Havířově oblíbené víkendové akce pro mládež. David si přes počáteční opatrnost vytvořil důvěru u řady škol ve svém regionu. Jeho činnost oceňují ředitelé škol, učitelé a sami studenti.
Ze základní školy z Havířova, ulice Gorkého, nám napsali:
„Vážení přátelé, rádi bychom Vám vyjádřili uznání a dík za Vaši práci v oblasti prevence negativních společenských jevu mezi mládeží, kterou jste prezentovali na podzim roku 2003 i na naší škole. Svými nevšedními metodami jste naše žáky nadchli a Vaše návštěva v nich zanechala spoustu pozitivních zážitků. Svědčí o tom jejich písemná vyjádření, která přikládáme. Nejvíce si ceníme faktu, že jste je přiměli k zamyšleni se nad sebou i nad mnoha problémy, které je obklopují. Proto se těšíme na další spolupráci s Vámi a přejeme Vám mnoho zdaru. S pozdravem Mgr. Eva Jeklová Mgr. Tomáš Vlček ředitelka školy školní metodik prevence 17. 3. 2004“

František Krampota
Františkova služba představuje významný pól v naší práci: František je cestující lektor, který téměř výlučně přednáší na téma AIDS, sex a vztahy. Umí opravdově zaujmout posluchače. Na školách a také v církvích v celé ČR se jeho služba se stává stále známější. Po přednáškách jsou studenti zváni na odpoledne otázek a odpovědí na neutrální půdě. Tato setkání studenti hojně navštěvují a jsou mimořádnou příležitostí k osobnímu sdílení. František studuje dálkově prvním rokem Pedagogickou fakultu, aby byl připraven pokračovat v této práci i v případě, že odborné vzdělání bude podmínkou. Víme, že časté cestování může být citelnou zátěží a přejeme Františkovi i jeho rodině, aby mohli v této práci stát ještě dlouho a s potěšením. Z množství kladných hodnocení uvedeme toto:
„Pan F. Krampota s velkou profesionalitou a odborností vedl přednášku a doslova svým temperamentem, upřímností a otevřeností "ovládl" studenty. Vzhledem k závažnosti daného tématu je nutné studenty těmito akcemi na závažnost nejen upozorňovat, ale naučit je myslet v rovině - mě se to týká, jde o můj život. A to vše se panu F. Krampotovi podařilo. Děkujeme Vám všem, kteří v organizaci nadace Mezinárodní potřeby působí… Zdeněk Binar, zástupce ředitele školy Obchodní akademie a Obchodní akademie pro zrakově postiženou mládež, Opava“

Lenka Poskočilová, DiS
Lenka pracovala na školách a v klubových a volnočasových aktivitách v Olomouci na platformě obč. sdružení Pro Vás, založeným sborem BJB. Její práce na školách nabyla téměř raketového tempa a její diář se zakrátko plnil termíny přednášek na měsíce dopředu. Stejně tak prosperovala činnost klubu, podporovaná množstvím dobrovolníků z místní církve. Lenka je v době vydání této zprávy na mateřské dovolené. Dobře rozběhnutou práci zajišťují zatím dobrovolníci, zatímco se hledá někdo, kdo by byl připraven do této práce vstoupit naplno.


Lucie Baštecká, DiS
Lucie pracuje se staršími dětmi v klubu pro mládež v rámci o.s. Unie Kompas ve Zlíně. Lucie nepřednáší na školách, ale specializuje se pouze na službu v druhém nízkoprahovém klubu, který je určen pro mladé od 14 let. Lucie vystudovala tříletou sociální a teologickou biblickou školu. Volnočasové kluby mají proto velký význam pro další hlubší práci s mladými lidmi a jsou doplněny bohatou činností v rozmanitých mimořádných a víkendových akcích. Příchod Lucie do tohoto kolektivu byl skutečným přínosem.

Martin Stavjaník
Práce ve Zlíně má dlouhou tradici. Jako lektor na školách zde v rámci o.s. Unie Kompas působí Martin Stavjaník. Martin má s přednáškovou činností bohaté zkušenosti. Atmosféra jeho přednášek, které jsou oblíbené u studentů i u učitelů, je prodchnutá osobním přístupem a hlubokým zájmem o posluchače a jejich život. Se studenty, které potkává, Martin dobře navazuje osobní kontakty. Ty se prohlubují v četných mimořádných a zvláště víkendových akcích pro mládež. O své práci v roce 2003 říká:
„ Mezi nejlepší zážitky ze služby řadím i vytvoření pravidelného kroužku pantomimy v nízkoprahovém klubu s 5 dospívajícími, kteří mají o scházení se velký zájem. Díky častějším kontaktům s nimi mám větší možnost k rozhovoru na osobní rovině. Dále jsem měl v loňském roce velkou radost z konkrétních maličkostí, jako např. z několika přednášek, prodloužených pro velký zájem studentů. Dvakrát to bylo dokonce o 2 hodiny, v jejichž rámci byla možnost hovořit velmi osobně a otevřeně.“

Ing. Martin Čechák
Martin má mnohaleté zkušenosti z práce v klubových a volnočasových aktivitách i z činnosti lektora v rámci Unie Kompas ve Zlíně, kde pracoval do léta 2003. Potom se přestěhoval se svou rodinou do Kroměříže a zahájil zde práci mezi mládeží „na zelené louce“. Mohl zde využít četných ohlasů a dobrozdání ze škol z předchozího působiště. Za krátkou dobu se proto jeho činnost stala vítanou na školách v Kroměříži i v okolí. Pro studenty, kteří měli zájem o hlubší kontakt, zahájil práci klubu pro mladé s názvem Jaspis. Klubová práce se rozvinula do podoby pravidelných setkání s účastí 15 převážně středoškoláků. Do práce se postupně zapojují dobrovolníci z místní církve. Martin je bývalým horolezcem, který se zúčastnil expedice do Himalájí, pobýval také více než rok v USA. Má akreditaci k pořádání výukových horolezeckých programů, které jsou pro mladé lidi atraktivní. V jeho přednáškách se proto objeví i zkušenosti z Himalájí, ale i z jiných míst světa. Kromě toho má širší škálu dalších přednáškových témat jako: sekty, šikana, křesťanství a filozofie, primární prevence, světová náboženství a další.

Patrik Müller
Patrik je nejmladším z našich spolupracovníků. Působí v rámci obecně prospěšné společnosti Maják, založené sborem Jednoty bratrské Liberci. Přednáškové činnosti se však věnuje již 3 roky. Je obdarovaným člověkem, schopným citlivě oslovit zvláště děti na základních školách. Jeho přednášková činnost nachází stále větší ohlas na školách na Liberecku. Témata jeho přednášek bývají: dospívání, šikana, partnerské vztahy, sexualita, antikoncepce, interrupce, AIDS, drogová problematika. Patrikova přednášková činnost je na školách velmi oblíbená, a jeho diář je proto na dlouhé měsíce dopředu zaplněn. Z hodnocení ze škol vybíráme:
„ Pan P. Müller si uměl přirozeně najít cestu k našim žákům. Zcela nenásilně s nimi navázal kontakt, seznámil je s daným tématem, poskytl nové informace a poté bez problémů zapojil žáky do diskuse. Dětem se program velmi líbil a pana Müllera hodnotily kladně. Další besedy se na naší škole uskuteční v měsíci březnu. Věřím, že sklidí stejný anebo ještě větší ohlas než lednové přednášky. Děkuji a s pozdravem Jana Hýsková, vých. poradce, ZvŠ Tanvald, Údolí Kamenice 238"

Pavel Pabián
Pavel prožil ve svém bývalém životě katastrofální „ kariéru“ alkoholika a hippies. Jeho život se pak radikálně změnil. Jako přednášející je dnes zvláštním způsobem vybaven pro to, aby oslovil studenty i učitele. Přednáší velmi přímým a otevřeným způsobem, který se většinou setká s upřímným přijetím. Jsou i případy, kdy se naopak setká s odporem. Posluchači však mohou vždy cítit, že to, co Pavel přináší, není jen šedá teorie, ale životní zkušenost a hluboce zakotvený názor. Svými přednáškami Pavel účinně působí mezi mládeží v Krupce a oblasti Mostecka. Nejčastěji přednáší na téma, garantované organizací ACET: "Sex, AIDS, vztahy". Podle zájmu hovoří i na témata: Bible a sex, Křesťanství, Sekty – fenomén dneška, Izrael dnes – židovské kořeny velikonoc. Vybíráme z hodnocení zástupkyně základní školy v Ústí nad Labem:
"Přednášející: Pavel Pabián, téma přednášky: Sex, AIDS, partnerské vztahy - Velmi pěkná přednáška, podnětná, žáky zaujala na 100 %, hodnotili ji jako "super"! Ze všech dosavadních přednášek jednoznačně nejlepší. Děkujeme mnohokrát a těšíme se na další spolupráci. H. Nováčková, ZŠ, ul. SNP 6, Ústí nad Labem. Dne 11. 6. 2003"

Vojtěch Horáček
Vojtěch působí jako lektor na školách a jako organizátor bohaté klubové a volnočasové činnosti dětí a mládeže při sboru Bratrské jednoty baptistů v Blansku. Jeho činnost je zaštítěna občanským sdružením Filadelfia. Vojtěch je nejstarším členem týmu našich spolupracovníků. Práce jejich sdružení má delší historii, probíhala nejméně dva roky na dobrovolnické bázi. Aktivní spolupracovnicí je jeho manželka Marie. Touha po intenzivní práci s dětmi a mládeží vedla Vojtěcha k tomu, že po čase přestal hledat vhodnější (mladší) osobu pro tuto činnost a pochopil, že do ní má vstoupit sám. Po jednom roce práce na plný úvazek přináší tato činnost pěkné ovoce. Vojtěchovy přednášky postupně pronikají do škol v regionu a klub pro mládež zažil i „praskání ve švech“, když na jednu akci přišlo 50 lidí. V závěru roku nebylo někdy snadné zvládat řízení tohoto „rozjetého vozu“!

Ing. Dalibor Novák
Dalibor pracoval s dětmi v klubu občanského sdružení Archa v Českých Budějovicích do poloviny roku 2003. Přednáškové činnosti na školách se věnoval pouze částečně. Klubová činnost a osobní práce s jednotlivci tvořily hlavní část jeho práce na pozadí vznikajícího místního sboru Bratrské jednoty baptistů. Klubová činnost po několika obtížných letech začala přinášet ovoce v podobě trvalejší návštěvnosti a osobního zapojení dětí z okolí. Spolu s Daliborem se práci postupně věnovali další dva pracovníci. Rozvinula se bohatá činnost mezi dětmi i mládeží středních škol. Místní sbor zároveň mohl zahájit grandiózní stavební projekt střediska pro volnočasové aktivity mládeže. Dalibor se necítil připraven na typickou přednáškovou činnost v rámci našeho projektu Zdravá mládež a po jednáních s představiteli sboru i s námi opustil v srpnu 2003 tuto činnost.

Arpád Csolák
Arpád se věnoval průkopnické práci s mládeží v rámci veřejné práce vznikajícího sboru Jednoty bratrské v Praze. Arpád je připraven pro tuto práci jednak díky obdobným zkušenostem z Frýdlantu, odkud za tímto cílem přišel, ale také díky osobním zkušenostem. Jeho minulý život byl poznamenán prázdnotou a drogami, dokud nepoznal moc Kristova evangelia ve svém životě. Pak už drogy nepotřeboval a dnes před nimi mladé varuje. Arpádova činnost neprobíhala typicky ve školách, ale spíše formou klubů, sportovních aktivit, veřejných akcí pro mládež. Na pokračování jeho činnosti se nám nepodařilo získat potřebné prostředky, a proto Arpád opustil pozici plnočasového pracovníka. Od listopadu loňského roku se však dobře započaté činnosti věnují spolu s ním další dobrovolníci z místního sboru, který již byl schopen tuto činnost zabezpečit. Pro sbor přináší tato situace výhodu v rovnoměrnějším nasazení všech členů do práce.

Michal Petratur
Michal působil s naší podporou ve druhé polovině roku 2003 jako lektor přednáškové činnosti v Unii Kompas ve Zlíně. Plynule tak přešel z výkonu civilní vojenské služby ve stejné organizaci a zároveň nahradil Ing. Martina Čecháka, který odešel do Kroměříže. Michalova činnost na školách trvala krátce s tím, že Michal mířil spíše do kazatelské služby v církvi. Přesto mohl Michal prožít hezké chvíle, kdy živé diskuse se studenty přesahovaly se souhlasem učitele do další vyučovací hodiny. V současné době se Michal připravuje na službu ve sboru v Blansku, kde působí náš spolupracovník Vojtěch Horáček. Máme radost, že budou tvořit s Michalem dobrý tým.

Jiří Lachman
Služba Jiřího Lachmana s naší podporou v roce 2003 trvala pouze do března. Jiří působil s přednáškovými programy na základních školách na Vlašimsku. Jiří se cítil více doma ve službách s jiným zaměřením, a proto byla naše spolupráce ukončena.


Naše práce v zahraničí: „Adopce na dálku“

Naše tradiční podpora chudým a potřebným v jiných zemích je postavena na principu: Lepší je dávat než brát. Na samém počátku jsme si vytyčili cíl nebýt pouze příjemci podpory, nýbrž i dárci. Nechceme být mrtvým mořem, v němž chybí život, protože má pouze přítok, ale nemá odtok. Zprostředkováváme podporu vzdělávání dětí a studentů z Nepálu a Filipín. Tento projekt u nás stručně nazýváme"adopce na dálku", zatímco v mezinárodní síti IN Network jej naši spolupracovníci označují jako Inter-National Needs Children's Assistance Program (INCAP), česky Dětský podpůrný fond IN Network.
Do projektu se v roce 2003 svými štědrými a významnými příspěvky obětavě zapojilo celkem 62 tuzemských sponzorů, z toho 44 byly jednotlivé osoby a rodiny, 18 byly církve, různé křesťanské sbory a jejich části (často skupiny dětí a mladých). Díky jim je sociálně slabým dětem a studentům umožněno získat základní - a některým i střední - vzdělání, jež by jim bylo naprosto nedostupné. V roce 2003 jsme podpořili 54 studujících:
36 dětí v Nepálu (4 z nich během roku ukončili základní školu),
6 nepálských studentů střední biblické školy (1 z nich v květnu 2003 studium úspěšně dokončil),
12 dětí na Filipínách (2 z nich v r. 2003 odešly z programu - jejich rodina nabyla soběstačnosti).
Podporovaných dětí a studentů přitom mírně přibývá, a to nás naplňuje vděčností a radostí. Nepál a částečně i Filipíny zároveň patří k zemím, kde dosud není plná svoboda vyznání. Ve většině případů poskytujeme podporu dětem z chudých křesťanských rodin, které ve své vlasti často žijí na okraji společnosti. Dalšími adresáty podpor jsou studenti biblických škol z Nepálu, budoucí služebníci nepálské církve. Zájemci o toto studium nechybějí, ale finančně je pro ně prakticky nedostupné. Náklady na studium totiž představují trojnásobek místní průměrné mzdy. Přitom právě ti, kdo dokonale znají místní prostředí a jazyk, mohou nejlépe posloužit svému národu. Proto je Vaše pomoc tak cenná. S našimi dárci máme pravidelný korespondenční kontakt, dostávají fotografie "adoptovaného" dítěte (studenta), dopisy a další zprávy. Fotografie dětí a studentů, které potřebují podporu, jsou vystavené na našich internetových stránkách. Nechcete i se Vy přidat k těm, kdo pravidelně přispívají na vzdělávání konkrétního vzdáleného dítěte či studenta?

Projekt podpory misijní práce v Nepálu

Tento projekt podpořila 1 rodina a 1 církevní sbor z České republiky. Získané prostředky tvoří poloviční podporu jednoho pracovníka pronásledované nepálské církve, pro zbývající část podpory ještě hledáme sponzory. Nezamýšlíte se také připojit? S pobočkou IN Network v Nepálu spolupracuje 50 terénních pracovníků, kteří pravidelně putují do křesťanstvím dosud nezasažených oblastí Nepálu. Jejich práce stále přináší osobní riziko. Nepál byl do roku 1990 zemí, v níž zvěstování evangelia bylo trestným činem. Člověk, který se nechal pokřtít, se vystavil hrozbě vězení na dobu 1 roku, ovšem tomu, kdo jej pokřtil, hrozilo za mřížemi 6 let… Křesťané byli vystavováni násilí a vyloučeni z rodiny a společnosti. Tato situace se sice značně zlepšila, ale o náboženské svobodě se v této zemi rozhodně nedá hovořit. Křesťané již nejsou vězněni, avšak získávat ostatní pro jiné náboženství je stále protizákonné a naráží někde na tvrdý odpor. Křesťanská nepálská církev přitom patří k nejrychleji rostoucím na světě. V roce 1991 tam bylo asi 50 000 pokřtěných, v r. 1996 asi 300 000 členů, nejnižší odhad v r. 2002 byl nejméně půl milionu pokřtěných věřících.

Naše další projekty

Podpora studentů v České republice
Naši spolupracovníci se každým rokem setkávají prostřednictvím přednášek a jiných programů s 30 000 mladých lidí. Jiní se teprve na službu připravují, a proto jsme vytvořili program na přípravu křesťanských pracovníků. Spočívá v poskytování stipendia ve výši 3 000 Kč měsíčně po dobu denního studia biblických škol evangelikálního charakteru v ČR. V loňském roce ukončil studium s naší podporou Petr Pospíšil a Jaroslava Obrtelová. Vyhledali jsme další potřebné uchazeče o naše stipendium. Od září loňského roku tak začali Evangelický teologický seminář v Praze studovat s naší podporou:
• Jan Ledvina po „kariéře“ bezdomovce a narkomana našel nový život s Kristem v organizaci Teen Chalenge. Zde později pracoval jako dobrovolník a chystal se přejít do plnočasové služby. Rozhodl se však nejprve k hlubší přípravě studiem. V jeho životní situaci je naše podpora skutečně naléhavě potřebná. Je členem Křesťanského společenství Praha.
• Jiří Donát je naším druhým stipendistou. Je aktivním členem sboru Bratrské jednoty baptistů v Lovosicích, kde vede živou a rostoucí skupinu mládeže. Během studia dále stojí v intenzivní službě.

Úspěšné zakončení projektu v Litoměřicích
Projekt Domu křesťanské pomoci Bethel v Litoměřicích byl největším projektem, na kterém jsme během naší existence spolupracovali. Podpořili jsme přebudování objektu bývalého kláštera na zařízení, které slouží především k celkové pomoci mladým lidem, kteří opouštějí dětské domovy po završení 18 let věku. Kromě komplexního programu chráněného bydlení, vzdělávacích a sociálních programů provozuje DKP Bethel také volnočasové kluby a aktivity pro mládež a veřejnost. Tento projekt je hodnocen jako jeden z nejlepších ve své kategorii a postupně získal plnou podporu pro svůj provoz ze strany veřejné správy a nadačního sektoru. V roce 2003 proto již nebylo potřeba dotovat práci ředitele DKP Bethel Roberta Krejčího (v roce 2002 jsme pro něj poskytli 264 000,- Kč), avšak zůstala před námi velká otevřená výzva: tou byla poslední fáze investiční části. DKP mohl pracovat od roku 1999 pouze na základě podmíněné kolaudace, do dvou let bylo nutno zhotovit fasádu objektu. Této výzvě se nedařilo vyhovět a podmínečná lhůta byla Stavebním úřadem dvakrát prodloužena. V r. 2003 jsme konečně mohli poskytnout potřebnou částku na dokončení fasády zčásti díky daru ze zahraničí, především však z výnosů nadačního jmění. DKP tak dostal do konce roku konečně novou fasádu.

Projekt "Slunce svítí pro každého"
Práce mezi dětmi romského původu v okrajové kolonii bytů pro neplatiče ve Vysokém Mýtě narážela v tomto roce na další problémy a odpor. Práce s naší podporou přesto probíhala v náhradních prostorách ve sborovém domě Bratrské jednoty baptistů až do konce roku 2003, kdy skončila více než dvouletá podpora pro tento projekt z IN Network Austrálie.

Akce

Naše pracoviště
Jsme malou organizací, přestože roční objem poskytnutých příspěvků (v roce 2003 chybělo do tří milionů jen několik tisíc) tomu nenapovídá. Prvních 6 let naší existence zajišťoval všechnu naši činnost jeden člověk. S růstem naší činnosti v ČR i v zahraničí vyvstala potřeba alespoň částečného úvazku pro asistentku, která pomáhala zpočátku dobrovolnicky, později na dohodu o provedení práce, nyní s 0,4 úvazkem. Těžiště její práce je péče o naši práci v zahraničí, ale plní i jiné úkoly.
V roce 2003 jsme již museli řešit nedostatečné technické zázemí pro naši práci, která předtím probíhala v nevyhovujících bytových podmínkách a s použitím zastaralé techniky. Na počátku roku jsme provedli v objektu budovy Jednoty bratrské ve Smržovce rekonstrukční práce a vznikla malá kancelář. Církev se na rekonstrukci finančně podílela. Zároveň jsme pořídili s výrazným sponzorským podílem počítač a inkoustovou tiskárnu s rozdělenými barvami a ekonomičtějším provozem.
Velké služby nám trvale poskytuje Petr Michal z Liberce, který je naším sponzorem, správcem sítě a webmasterem v jedné osobě. Občas se nemůžeme ubránit dojmu, že jej počítače poslouchají díky tajemnému respektu vůči jeho osobě: ze všech nesnází nás vždy „vysekal“, počítače sesíťoval, programy a zařízení bravurně zkrotil… Koncem roku jsme opět se sponzorským podílem jiné firmy přešli na používání bezdrátového pevného připojení k internetu a díky Petrově umění sdílíme elektronickou poštu i připojení na obou počítačích.
Potřeba častého cestování výkonného ředitele kvůli návštěvám spolupracovníků, jednání s organizacemi, návštěvám zahraničních týmů a hostů a prezentaci naší práce vedla k nutnosti pořídit služebního vozidla. Ukázalo se totiž, že vyžívání soukromého vozidla je nákladné a nadto kvůli stavu vozu nespolehlivé. Správní rada proto rozhodla investovat z našeho tzv. ostatního jmění do koupě spolehlivého a ekonomického vozu (se sponzorským podílem dodavatele) s dostatečným zavazadlovým prostorem pro cesty s příp. návštěvami. Cena vozu bude splacena do 10 let z prostředků, s nimiž se počítalo na cestovní náhrady. Prostředky z ostatního jmění jsou tak zároveň efektivně využity. Služební vůz prokázal v druhé polovině roku dobré služby a umožnil intenzivnější kontakt s našimi spolupracovníky, církvemi a spřátelenými organizacemi.
Krátce po pořízení služebního vozu jsme prožili skutečně neobvyklou „shodu okolností“ při hledání bezpečného garážování. V blízkosti našeho sídla v Tanvaldu někdo prodával přenosnou plechovou garáž a my jsme byli první, kdo jsme se o tom dověděli. Garáž se stala za nepatrnou cenu naším majetkem. Stojí blízko hlavní silnice, což je v podmínkách Tanvaldska, kde v zimě napadne přes 1 metr sněhu, dalším požehnáním. Někdo řekl: „Slyšel jsem, že vyslyšení modliteb není zázrak, nýbrž náhoda. Já ale vím, že když se modlím, dějí se náhody. Když se nemodlím, náhody se dít přestanou. Je mi jedno, jak tomu kdo říká!“

Informace a komunikace
Technické vybavení nám umožnilo věnovat se práci mnohem efektivněji. Připravili jsme nové informační a prezentační materiály a od listopadu 2003 je v provozu naše nová internetová stránka www.incz.info. Web s prospěchem používáme a do velké míry sami také aktualizujeme.
Našim pravidelným dárcům jsme poslali 4x ročně dopis s informacemi a zprávami o podporovaných dětech, studentech, projektech. Zájemcům a příznivcům jsme posílali nejzajímavější zprávy. Začali jsme o sobě podávat zatím občasné zprávy sborům a církvím a dalším. Postupně aktualizujeme údaje o nás v různých seznamech a databázích na internetu. V časopise Život víry (č. 2/2003) nám vyšel článek o práci na Filipínách. Díky tomu všemu stoupá povědomí o naší službě.
Velmi vítáme jakékoliv podněty a otázky či připomínky sponzorů i ostatních. Vede nás to ke zkvalitnění naší práce a rozšíření záběru. V roce 2005 uplyne 10 let od našeho vzniku a je to možná příležitost k prezentaci v tisku nebo v dalších médiích. Máte-li odborné zkušenosti v těchto oborech, nebo znáte-li někoho ochotného a zkušeného ve Vašem okolí, informujte nás.

Mezinárodní návštěvy
Rok 2003 přinesl čilejší kontakty mezi námi a partnery v zahraničí.
• V březnu navštívil výkonný ředitel spolu s Daliborem Novákem na pozvání kanadské IN Network na 6 dní Kanadu, konkrétně partnerský sbor Harvest Bible Chapel v Berrie. Pastor Todd Dugard a Jon Miler z tohoto sboru nás počátkem května na oplátku poctili pětidenní návštěvou v ČR. Zatímco my jsme v Kanadě kázali a sdíleli se v jejich bohoslužbách a domácích skupinkách, Jon s Toddem se s užitkem zapojili do naší činnosti v klubech a na školách v Českých Budějovicích a Olomouci. Velkou zkušeností pro nás bylo osobní společenství s výkonným ředitelem IN Network v Kanadě, Johnem Denbokem a jeho rodinou. John opustil profesi úspěšného manažera velké firmy a druhým rokem se aktivně věnuje práci pro IN Network. Protože jsme byli ubytováni v jeho domě, mohli jsme poznat i jeho rodinu s 2 vlastními a 3 adoptovanými dětmi.
Od 12. do 19. dubna jsme v Praze uvítali skupinu 80 středoškolských studentů amerického původu, kteří přijeli v rámci naší spolupráce se švýcarskou organizací Interyouth ze Ženevy. Ve spolupráci se sborem Jednoty bratrské v Praze jsme prožili napínavý týden a jakousi multifunkční akci. Ta přinesla užitek naší práci mezi mládeží v Praze, zároveň byla službou vůči hledajícím studentům ze Ženevy a v posledku byla i naší službou městu a veřejnosti. Naši hosté ze Ženevy, přestože se obvykle jednalo o děti z velmi zámožných rodin, neváhali zúčastnit se úklidu černých skládek na území Prahy 5. Byla to neobvyklá forma pomoci veřejnosti a vyvolávala údiv občanů i zájem místních médií. Věříme, že napomohla k obnovení obrazu veřejnosti o křesťanství a také k navázání úzkých vztahů s představiteli veřejné správy. Naši hosté měli možnost prožít namáhavý, ale i napínavý týden v jednom z nejkrásnějších měst světa. Rádi vzpomínáme též na společný výlet s večeří a programem v restauraci na Ještědu u Liberce, kde jsme se účastnili jejich společenství, her a diskuse na biblická témata. Někteří členové týmu Interyouth se zúčastnili interaktivní výuky angličtiny na základních školách v Praze. Díky navázaným kontaktům bylo později možno v práci s pražskými studenty pokračovat formou volnočasového klubu.
• V září navštívil naši republiku na 3 dny misijní pastor sboru Calvery Church z Grand Rapids, Mittchigan, Jeff Hill. Navštívili jsme spolu některé naše spolupracovníky a aktivity. Jeff se setkal s Ing. Martinem Čechákem a zúčastnil se skvělé přednášky Pavla Pabiána.
• Počátkem října se výkonný ředitel na pozvání zúčastnil semináře IN Network o fundraisingu a rozvoji organizace v Monaku. Jedna z členek správní rady, Turi Norholmová, navštívila v listopadu krátce Prahu. Osobní kontakty mezi námi a partnerskými zeměmi IN Network jsou limitované oboustrannými možnostmi, mají však nesmírnou cenu, protože prohlubují a upevňují naše vztahy. Koncem roku 2003 jsme tak začali pro příští rok připravovat cestu výkonného ředitele do USA a zároveň návštěvu malého týmu členů partnerského sboru z Floridy, kteří se zapojí do naší práce na školách a v klubech.

Soustředění našich lektorů
V loňském roce jsme postoupili o krok dál v budování společenství uvnitř našeho týmu. Soustředění našich spolupracovníků ve dnech 4. - 5. 9. 2003 v Černé Hoře u Brna nám mělo poskytnout čas ke sdílení zkušeností z práce, odpočinku, vzdělání a také k osobnímu seznámení. Ubytování poskytla téměř zdarma spřátelená organizace Word of Life, za což jí srdečně děkujeme. Ostatní náklady soustředění jsme nesli my. Se všemi účastníky jsme se shodli, že soustředění přineslo velký užitek ve všech směrech, a chceme proto pokračovat tímto směrem i do budoucna. Soustředění bylo pro lektory příležitostí k setkání s předsedou naší správní rady Jiřím Krejčím, který nám mohl jako nejdéle aktivní člen správní rady povědět mnoho o naší nadaci a partnerské organizaci IN Network. Jako další člen správní rady se představil Ing. Otakar Vožeh (na snímku), který vedl program s vyučováním na téma: „Vize – mohu mít konkrétní a měřitelné cíle?“ Podstatnou část programu však tvořilo vyučování a sdílení, v kterém jsme si sloužili svými zkušenostmi z přednáškové a klubové činnosti navzájem. Krátké přednášky Františka Krampoty, Martina Stavjaníka a Pavla Pabiána následovala vždy živá debata, která přinesla mnoho dalších podnětů.

Zpráva o hospodaření

Nadační jmění, prostředky z NIF
V roce 2001 uspěla naše nadace ve výběrovém řízení, v němž rozděloval Fond národního majetku (FNM) část výnosů z privatizace nadacím, a umístila se na 30. místě ze všech 308 kandidátů. Získané prostředky státu, dříve uložené na Nadačním investičním fondu (NIF), máme uložené jako nadační jmění za přesných podmínek, stanovených smlouvou s FNM. S těmito prostředky nelze nakládat, hospodařit můžeme pouze s jejich výnosy. Hodnota nadačního jmění, které jsme touto cestou získali, se v roce 2003 navýšila o 7 642 000,- Kč, když jsme v březnu od FNM obdrželi 4.356.000,- Kč a v prosinci 3.286.000,- Kč. Uvedené prostředky nadačního jmění jsme investovali:
- nákupem podílových listů Balancovaného fondu nadací společnosti ŽB Trust Praha, kterých jsme k 31.12.2003 vlastnili 18.375.623.
- Částka 1 500 000,- Kč byla dočasně uložena na termínovaný účet u Živnostenské banky v Liberci do doby, než rozhodneme o jejím optimálním investování.

Kromě výše uvedené hodnoty nadačního jmění, pocházejícího z prostředků z NIF, tvořily naše nadační jmění ještě pozemky č. 865/1 o výměře 655 m2 v ceně 370 640,- Kč a č. 865/3 o výměře 1010 m2 v ceně 177.160,- Kč, zapsané u Katastrálního úřadu v Litoměřicích.
V červnu 2003 u nás proběhla kontrola z Fondu národního majetku ČR. Týkala se nakládání s příspěvky z Nadačního investičního fondu a plnění povinností vyplývajících ze smlouvy s FNM ČR. Závěr: „ Kontrola nezjistila žádné porušení podmínek uvedených v uzavřené smlouvě s FNM ČR. Vůči FNM ČR a ostatním subjektům plní nadace informační povinnosti vyplývající jí z titulu nabyvatele prostředků z NIF. Veškerá uvedená zjištění jsou doložena účetními doklady a ostatními podpůrnými podklady, které jsou součástí kontrolního spisu.“ Rozdělování výnosů z prostředků NIF musí být podle smlouvy s FNM prováděno veřejným způsobem. Každoročně proto vyhlašujeme veřejné kolo rozdělování těchto prostředků s pevnými pravidly (kritérii), termínem uzávěrky a způsobem, jak se lze kola zúčastnit. Zpráva o správě těchto prostředků je uvedena dle pravidel, stanovených smlouvou s FNM níže:

Zpráva o správě prostředků z NIF v roce 2003
A) Výnosy roku 2002 byly ve výši: 540 567, 13 Kč a zbytek výnosu z roku 2002, který nemusel být výjimečně rozdělen předchozího roku ve výši 464 567,- .
B) Částka, použitá na správu nadace v roce 2003 z výnosu prostředků z NIF byla: 108 113 ,- Kč
C) O použití výnosů z prostředků z NIF byl vyhotoven samostatný audit, který je spolu s účetní uzávěrkou přílohou naší výroční zprávy.
D) Výnosy byly v roce 2003 rozděleny těmto subjektům a osobám:

1. Občanské sdružení DKP Bethel se sídlem Pražská 14, Litoměřice: na dokončení fasády Domu křesťanské pomoci Bethel v r. 2003: Celkem poskytnuto: 565 000,- Kč

2. Občanské sdružení Pro Vás, Blažejské náměstí 9, Olomouc - k podpoře přednáškové činnosti Lenky Poskočilové na školách v r. 2003 a následné klubové činnosti od 1. 7. 2003. Celkem poskytnuto: 87 000,- Kč

3. Vojtěch Horáček, Sv. Čecha 11, 678 01 Blansko, (IČO 478 79 246): k podpoře přednáškové činnosti Vojtěcha Horáčka na školách v r. 2003 a následné činnosti Celkem poskytnuto: 78 000,- Kč

4. Sbor Jednoty bratrské v Benešově, Husova 656, Benešov: k podpoře misijní činnosti, klubové činnosti a přednáškové činnosti na školách pro Arpáda Csoláka Celkem poskytnuto: 170 581,- Kč

E) Grantová pravidla pro rozdělení výnosů prostředků NIF v roce 2003:
- uzávěrka: od 1. 2. 2003 do 15. 3. 2003
- oblast podpory: projekty v oblasti děti, mládež, rodina.
- podporované subjekty: organizace a projekty, které se ztotožňují s posláním nadace: šíření Kristova evangelia
- lokální omezení: program nemá lokální omezení
- typy podporovaných nákladů: program nemá omezení pokud jde o typy nákladů, které lze podpořit
- forma podání projektu: není předepsán zvláštní formulář
- maximální výše jednotlivého příspěvku: není omezena
- o výsledcích veřejného kola rozhodne správní rada nadace na nejbližším zasedání

Jaké příspěvky jsme poskytli v roce 2003
V roce 2003 jsme měli možnost hospodařit s prostředky výnosů nadačního jmění nejen pro rok 2003, ale rovněž s výnosy pro rok 2002, které nemusely být výjimečně rozděleny již v roce předchozím. Díky obětavosti našich partnerů v zahraničí i v České republice jsme proto mohli poskytnout následují příspěvky:
Na fasádu DKP Bethel Litoměřice    670 812,- Kč
Na program Zdravá mládež:    1 919 908, 50 Kč
Stipendia pro 4 studenty ETS    144 000,- Kč
Podpora pro:
děti z Nepálu         206 066,- Kč
děti z Filipín         41 384,- Kč
evangelisté Nepál         15 172,- Kč
Celkem podpora do zahraničí    262 622,- Kč
Celková výše všech poskytnutých příspěvků:    2 997 342, 50 Kč
Podrobná zpráva o hospodaření je předmětem účetní uzávěrky a auditu, které jsou přílohou Výroční zprávy nadace Mezinárodní potřeby za rok 2003.

Výrok auditora k účetní uzávěrce:
Hospodaření nadace probíhá v souladu se zákonem č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech, statutem nadace a pod dohledem správní rady. Jednotlivé podporované aktivity jsou sledovány v účetnictví odděleně. Náklady související se správou nadace nepřekročily stanovených 35 % z poskytnutých příspěvků (činily přesně 31,33 %). Dle našeho názoru účetní závěrka ve všech podstatných ohledech věrně zobrazuje majetek, závazky a vlastní zdroje nadace MEZINÁRODNÍ POTŘEBY k 31. 12. 2003, výsledek jejího hospodaření a finanční situaci za účetní období 2003 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky. Výrok auditora k přehledu hospodaření s výnosy nadačního jmění z NIF:
Podle našeho názoru uvedený přehled hospodaření s výnosy vyplývajících z prostředků poskytnutých nadaci z prostředků FNM ČR věrně zobrazuje způsob nakládání s těmito prostředky v souladu se zákony a účetními předpisy platnými v České republice.
Zprávu předkládá: BD AUDIT, s.r.o., Vocelova 342, 284 01 Kutná Hora , Osvědčení č. 375

Naši sponzoři projektu Zdravá mládež v roce 2003
Většina našeho úsilí a prostředků směřuje do projektu „Zdravá mládež“, vnímáme svou úlohu především ve službě našemu národu a specielně mladé generaci. Celých 9 let činnosti přijímáme štědré dary našich zahraničních partnerů na tuto službu. Jsme za ně velmi vděční. Bez nich bychom zde nemohli pracovat na dnešní šíři a úrovni. Křesťané z Austrálie, Kanady, Nového Zélandu, USA a Velké Británie nám v roce 2003 darovali celkovou částku 58 916 USD ( z toho 5760 USD bylo určeno na stipendia studentů biblických škol). Díky štědrosti nové pobočky IN Network v Monaku jsme navíc získali starší kopírku. Užitečným darem z ústředí IN Network byl digitální fotoaparát.

Dalším zdrojem pravidelných příjmů pro „Zdravou mládež“ jsou domovské sbory, které poskytují měsíčně prostředky jako jejich spoluúčast na této práci.
Je to těchto 11 církevních sborů z ČR:
Apoštolská církev, Havířov     53. 040 Kč
Křesťanské společenství, Krupka    36. 000 Kč
Sbor Bratrské jednoty baptistů, Brno (Blansko)     7. 000 Kč
Sbor Bratrské jednoty baptistů, Č. Budějovice     9. 000 Kč
Sbor Bratrské jednoty baptistů, Kroměříž     6. 120 Kč
Sbor Bratrské jednoty baptistů, Olomouc     14. 300 Kč
Sbor Bratrské jednoty baptistů, Zlín     66. 144 Kč
Sbor Církve bratrské, Chrudim    46. 000 Kč
Sbor Církve bratrské, Kutná Hora     4. 900 Kč
Sbor Jednoty bratrské, Liberec     8.030, 30 Kč
Sbor Jednoty bratrské, Praha     7. 248 Kč

Dále nám na tento projekt přispěli z České republiky:
firma Kalibr Group, Teplice     5. 500 Kč
Sbor Jednoty bratrské, Dobřív     1. 842 Kč
Horáček Petr, Kroměříž     5. 000 Kč
manželé Haklovi, Řetová     500 Kč
Rucký Evald Mgr., Liberec     150 Kč

Děkujeme Vám všem. Velmi si vážíme Vaší obětavosti. Vážíme si každého, kdo pomáhá spolu s námi naplnit vizi „zdravé mládeže“. Připojíte se i Vy?

Podrobná zpráva o hospodaření je předmětem účetní uzávěrky a auditu, které jsou přílohou Výroční zprávy nadace Mezinárodní potřeby za rok 2003.

Naši sponzoři filipínských a nepálských dětí, studentů a nepálské pracovnice
Křesťanské církve nebo jejich části:
Vysvětlení zkratek:
SCEAV - Slezská církev evangelická augsburského vyznání
CB - Církev bratrská
BJB - Bratrská jednota baptistů
CČSH - Církev československá husitská
JB - Jednota bratrská
Klub Benjamín při sboru CB, Kolín       8. 400 Kč
Křesťanské společenství, Praha       7. 200 Kč
Křesťanský sbor, Brno       8. 400 Kč
Mládež sboru CB, Třinec       6. 300 Kč
Mládež sboru SCEAV, Třanovice       19. 843 Kč
Nedělní besídka sboru CB, Hradec Králové       9. 400 Kč
Nedělní besídka sboru SCEAV, Albrechtice       1. 800 Kč
Nedělní besídky sboru SCEAV, Oldřichovice       9. 600 Kč
Opavské společenství křesťanů Cesarea, Opava       12. 560 Kč
Sbor CB, Benátky nad Jizerou       8. 400 Kč
Sbor Církve bratrské, Náchod       5. 400 Kč
Sbor Církve bratrské, Praha 6      18. 450 Kč
Sbor CB, Ústí nad Labem       8. 900 Kč
Sbor Církve bratrské, Říčany      11. 200 Kč
Sbor CČSH, Prostějov       5. 400 Kč
Sbor Jednoty bratrské, Benešov       8. 400 Kč
Sbor JB, Týnec nad Sázavou       24. 000 Kč
Sbor Slezské církve ev. a.v., Guty       10. 640 Kč

Dárci:
Beňa Ladislav Ing., Litomyšl      8. 400 Kč
Bernatziková Věra, Praha       8. 400 Kč
manželé Bořilovi, Bukovany       7. 000 Kč
manželé Bužgovi, Ostrava       2. 400 Kč
manželé Ciesarovi, Smilovic       8. 400 Kč
manželé Čechákovi, Kroměříž      4. 550 Kč
Dostrašil Daniel, Ústí n. Orlicí       1. 400 Kč
manželé Fejfarovi, Liberec       2. 100 Kč
Jakubcová Irena, Karlovy Vary      6. 300 Kč
manželé Janatovi, Oldřichov v Hájích      9. 000 Kč
Klement Petr MUDr., Praha       14. 400 Kč
manželé Kořístkovi, Ostrava       3. 600 Kč
Koukolová Andrea, Praha      1. 200 Kč
Lamrová Blanka, Praha      7. 700 Kč
Marek Ondřej, Liberec       13. 350 Kč
paní Micková, Zlín       4. 200 Kč
manželé Motykovi, Ostrava       2. 400 Kč
manželé Müllerovi, Vikýřovice      8. 400 Kč
Němečková Jaroslava Mgr., Lovosice      8. 400 Kč
manželé Novákovi, Zlín      4. 200 Kč
manželé Ondruchovi, Otrokovice      4. 200 Kč
manželé Penkalovi, Ostrava       2. 400 Kč
Pilná Alena, Frýdlant       1. 800 Kč
Ponka Josef, Lomnice n. Popelkou       2. 400 Kč
manželé Prchalovi, Havlíčkův Brod       6. 300 Kč
Richterová Pavla, Praha       4. 200 Kč
manželé Řehovi, Zlín      8. 400 Kč
Říha Vlastimil Ing., Velim       4. 200 Kč
manželé Supikovi, Třinec       16. 800 Kč
Szkanderová Ivona, Hor. Lomná      4. 200 Kč
Sztefková Lucie, Český Těšín      4. 200 Kč
Šaratová Miroslava, Zlín       6. 650 Kč
Šefránková Radka Ing., Písek      7. 700 Kč
manželé Škvorovi, Týnec n. Sázavou      8. 400 Kč
Štrajtová Jana, Brno       8. 400 Kč
Švecová Alena Mgr., Praha       2. 820 Kč
manželé Švirákovi, Zlín       6. 650 Kč
Vaněk Jiří Mgr., Tábor       10. 000 Kč
manželé Veselých, Benešov       4. 200 Kč
Vimpelová Jiřina, Žatec       8. 400 Kč
Voltová Alena, Praha      4. 200 Kč
manželé Zajíčkovi, Mladá Boleslav       300 Kč
manželé Zavadilovi, Brno       16. 800 Kč
Zemanová Daniela RNDr., Brno      9. 200 Kč

Všem našim příznivcům a sponzorům srdečně děkujeme za jejich modlitební podporu, za finanční i jiné dary! Chceme Vám touto cestou vyjádřit náš respekt a uznání za vše, co jste vykonali.

Podrobná zpráva o hospodaření je předmětem účetní uzávěrky a auditu, které jsou přílohou Výroční zprávy nadace Mezinárodní potřeby za rok 2003.

Ostatní štědří sponzoři v roce 2003
Firmy a církve:
Honda, Kosmonosy 20. 000 Kč
Jednota bratrská v ČR (zapůjčení PC a nábytku)
Pekárna Tanvald, Schneider & spol. 12. 000 Kč
PETE Petr Michal, Liberec (slevy při prodeji zboží a za služby správce sítě)
Peukert, stavební firma, Smržovka věcné dary a sleva v celkové výši 16. 000 Kč
SATO Tanvald 725 Kč
Sebatrans, Smržovka (bezplatný pronájem ve výši 1. 250 Kč)

Dárci: Donát Vladislav, České Budějovice (věcný dar)
Stehlík Petr, České Budějovice (služba)

Mediální partneři:
HCJB World Radio
Tim 2,2 (občanské sdružení)

Vám všem mnohokrát srdečně děkujeme za nezištnou podporu a dary! Pojďte s námi!

Více o nás

Správní rada:
Jiří Krejčí - předseda Správní rady, misijní pracovník Křesťanských sborů pro práci s mládeží
Ing. Jaroslav Pleva - předseda Úzké rady Jednoty bratrské
Ing. Otakar Vožeh - pracovník Mezinárodní kanceláře IN Network jako koordinátor pro střední a východní Evropu, člen Mezinárodní správní rady IN Network
Ing. Miloš Rauš - ředitel společnosti ANETE spol. s r.o.
Vladislav Donát - předseda Výkonné rady Bratrské jednoty baptistů (ukončil členství ve Správní radě k 1. 12. 2003)

Dozorčí rada:
Miroslava Bartošková - předsedkyně Dozorčí rady, účetní firmy ARI-EKONOM, s.r.o.
Ing. Karel Sedláček - vedoucí Oddělení zabezpečení jakosti v letovém úseku ČSA v Praze, ředitel a organizátor české sekce "Mistrovství světa ve znalostech Bible" v Ing. Eva Šviráková - tajemnice Fakulty multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Kancelář:
Mgr. Petr Horáček - výkonný ředitel
Daniela Horáčková - asistentka
Ing. Miluše Machová - externí účetní

Naši dobrovolní spolupracovníci:
DiS. Lucie Baštecká, Ing. Václav Čejka, Jiří Donát, Štěpán Horáček, Zuzana Horáčková, Jan Ledvina, Milan Peukert, Mária Peukertová, Mgr. Ema Plichtová, Petr Michal, Pavel Řezáč, Kenneth Stapleton, Linda Stapleton, Martin Vlasák. Děkujeme jim za jejich nesobeckou a významnou pomoc!

Odkaz na staré stránky EN

Skrytí tlačítka "Další aktuality"

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary