Zveřejnili jsme výroční zprávu

Zpráva o činnosti v roce 2002

Naši partneři v programu "Zdravá mládež" byli:

František Krampota
Přednáší ve školách po celé republice. František je obdarován pro práci mezi mladými schopností oslovit je naprosto srozumitelným a hlubokým způsobem. Přednáška s tématem "Sex, AIDS a vztahy" je polem, kde se jeho obdarování může plně rozvinout.
K jeho práci neodmyslitelně patří hojně navštěvované následné besedy po přednáškách. Jsou místem opravdového sdílení o hodnotách lidského života. František o své práci sám říká: "Mám radost mj. z toho, že jsem se dozvěděl o asi 50 studentech, kteří po večerech mládeže (následných besedách) docházejí do sborů, mládeže, zúčastňují se mládež. akcí…"

Michal Malina
Přednáší na školách v Havířově a okolí. Vede klub pro mládež a další rozmanité víkendové pobyty, soutěže apod. Organizuje velký letní festival mládeže KristFest. Činnost mezi mládeží v rámci církve se pro něj postupně stala hlavním polem činnosti, a tak jej v práci podporované Mezinárodními potřebami během roku nahradil jeho dosavadní blízký spolupracovník

David Říman
David je člověkem, který se mezi mladými, ať v klubové činnosti nebo přednáškách pohybuje jako ryba ve vodě. Vážíme si jeho práce!

Jiří Lachman
přednášel zpravidla na základních školách série přednášek v rámci proti-drogové prevence na Vlašimsku. Tato práce těžko hledala dobré napojení na místní sbory v následné činnosti.

Martin Stavjaník
Postupně se stává osvědčeným služebníkem v přednáškové činnosti. Nepřednáší pouze ve Zlíně a okolí, ale pomáhá druhým začínat s touto činností na dalších místech v ČR. Kromě tématu AIDS, sex a vztahy našel dobrou odezvu i v tématech jako je "Šikana" a rovněž s přednáškou na téma "Samota", kterou si sám zpracoval. Martin je člověkem, který má otevřené srdce pro navazování kontaktu s mladými lidmi, kteří jsou často osamoceni se svými problémy a otázkami.

Martin Čechák
Pracuje podobně jako Martin Stavjaník v oblasti Zlína. Jeho specialitou jsou oblíbené "horodny" pro mládež, v nichž využívá své schopnosti a akreditaci k základnímu horolezeckému výcviku.
Přednáší i na témata "Křesťanství a filozofie" a řadu dalších témat. S některými přednáškami bývá přizván i k výuce pedagogů.


Pavel Trefný
Pracoval v klubu pro mládež "Krokodýl" v Praze a podílel se na organizaci jednorázových akcí a křesťanských kempů s výukou angličtiny.
Protože se rozhodl k plnému studiu Evangelického teologického semináře, Mezinárodní potřeby jej od poloviny roku podporují stipendiem. Podporu pro jeho dosavadní práci jsme převedli na dalšího nového pracovníka.

Dalibor Novák
Pracoval s podporou Nadace Mezinárodní potřeby od poloviny roku jako misijní pracovník vznikajícího sboru BJB v Českých Budějovicích. V jeho pionýrské práci zaměřené na klubovou, volnočasovou a částečně i přednáškovou činnost, se postupně začíná objevovat první trvalé ovoce. V Daliborově činnosti se také často osvědčuje spolupráce s jinými misijními organizacemi, zahraničními skupinami a hosty.


Pavel Pabián
Pracuje v oblasti Mostecka. Pavel je obdarovaným služebníkem pro přednáškovou činnost na téma "Sex, AIDS a vztahy". Dokáže v přednáškách hovořit velmi otevřeně, jednoduše a naléhavě.
Ze své práce uvádí: "Každý osobní rozhovor po přednášce, každá modlitba za konkrétního člověka, slzy na tvářích mladých lidí už při přednášce (a není to nic výjimečného), potlesk či slova ,,super" a ,,nic lepšího tady na škole nikdy nebylo", to vše je pro mě zázrakem. Také reakce některých učitelů a ředitelů je tak nadšená, že až nevím, jak reagovat. Na mnohé školy se vracím i s jinými přednáškami a spolupráce je stále lepší, takže vznikají dokonce vztahy, které jsou víc než jen pracovní…"

Jiří Preis
Přednášel na téma "Sex, AIDS a vztahy" na školách v oblasti Plzně a okolí. Jeho činnosti si cení mnoho místních škol. Jeho činnost s podporou Mezinárodních potřeb po 4 letech skončila, Jiří se vydal se svou manželkou do Německa na učednický kurs YWAM.


Jiří Kucián
Pracoval mezi mládeží na sídlišti Janov v Litvínově, misijní a klubové činnosti v Meziboří. Podílel se na vedení výletů, víkendových pobytů a jiných mimořádných akcí pro mládež.

Emílie Kramolišová
Pracovala s částečnou podporou Mezinárodních potřeb v T-klubu Zlín, který vytváří zázemí pro přednáškovou činnost. Emílie opustila tuto práci v říjnu 2002.


Ostatní programy v ČR

DŮM NA PŮLI CESTY DKP BETHEL LITOMĚŘICE
Projekt DKP Bethel si za rok činnosti vydobyl významné postavení v ČR. Experty je považován za nejlepší svého druhu. Třetina klientů, kteří se rekrutují z mladých lidí opouštějících po dovršení 18 let dětské domovy, nachází po pobytu v tomto zařízení novou životní stabilitu, opřenou o moc Kristova evangelia. Během 1 - 2 let pobytu se jim věnují pracovníci DKP a pomáhají jim na osobní rovině najít vlastní začlenění do života. Dostává se jim výuky praktických dovedností a sociálního poradenství.
Součástí činnosti DKP je nabídka křesťanského klubu UCHO, dětského klubu "Oáza" a centra pro volný čas mládeže "Alfa". Byla zřízena také internetová kavárna pro mladé za přispění nadace NROS. I těmito činnostmi si DKP díky svému kladnému vlivu na mládež a širší veřejnost získává zasloužený respekt veřejné správy.

V roce 2002 jsme naposledy podporovali provoz tohoto domu, protože od následujícího roku již dosáhne finanční soběstačnosti. Nepodařilo se sice získat chybějících 700 000,- Kč na fasádu, která musí být z nařízení stavebního úřadu dokončena, ale tuto investici se Mezinárodním potřebám a DKP podaří dokončit naštěstí v roce 2003.

POMOC PO POVODNÍCH
Po vypuknutí povodní v roce 2002 řada našich partnerů přerušila svou obvyklou činnost a zapojila se do týmů pomoci po povodních. Spojili jsme se s našimi zahraničními partnery a během několika týdnů jsme obdrželi přísliby finanční pomoci, vzápětí pak i finanční prostředky na náš účet. Mohli jsme se tak svou skromnou pomocí podílet na pomoci po tomto nebývalém neštěstí.
Dík za pohotovou práci patří ředitelům poboček International Needs (IN) v těchto zemích:
- Švýcarsko (pomoc jsme obdrželi od pobočky ve francouzsky mluvící části, stejně jako od pobočky v německy mluvící části země)
- Velká Británie
- Nový Zéland

Na mnoha místech působily týmy, v nichž pracovali naši lektoři, členové správní rady či jiní partneři. Vybavili jsme tyto týmy finančními prostředky na pomůcky, cestovní náklady, zakoupili jsme 3 sušičky. Týmy pomáhaly většinou lidem mimo církev odstraňováním popovodňových škod.
Celková suma, kterou jsme vynaložili na pomoc po povodních, tak dosáhla částky 181 053,- Kč.


PROJEKT "SLUNCE SVÍTÍ PRO KAŽDÉHO"
Práce mezi dětmi romského původu v okrajové kolonii bytů pro neplatiče ve Vysokém Mýtě narážela v tomto roce na technické problémy, za nimiž se nejednou zrcadlí odpor veřejné správy. Od poloviny roku proto práce probíhala v náhradních prostorách, v poslední fázi i ve sborovém domě BJB.
Naše spolupracovnice Ivana Opravilová přesto obtížnou práci nevzdává.

VIDEO "DOKUD NÁS SMRT NEROZDĚLÍ"
Videokazeta vyšla na podzim 2002.
Je to hraný dokument na téma lásky a hodnoty vztahu. Krásný vztah dvou mladých lidí ukončí nezřízená touha po předčasném sexu, rozchod a následně smrt mladého muže na zákeřný syndrom selhání imunity. Působivý dokument má však ještě mnoho jiného co říci, a proto vám jej můžeme doporučit. Videosnímek trvá 27 minut. Získat jej lze u křesťanského vydavatelství ROSA.
Do škol, do dětských domovů, křesťanských i jiných zařízení jej prostřednictvím grantu šíří ROSA zdarma. Film má sloužit oslovení mladých lidí na školách. Stává se nástrojem široké škále zájemců, organizací, církví a různých iniciativ pro jejich práci mezi mládeží.
 


Podpora z České republiky do Nepálu a Filipín

V roce 2002 jsme díky našim dárcům pokračovali v podpoře sociálně slabých dětí a studentů v Nepálu a dětí na Filipínách.

V Nepálu jsme díky obětavým dárcům mohli v r. 2002 podporovat: 39 dětí, z nich 5 během roku školu ukončilo; 6 studentů biblických škol, z nich 2 studium vloni dokončili.

Na Filipínách jsme podporovali 5 dětí.

Dárci podpor pro děti a studenty se stále obměňují, v r. 2002 nám pravidelně přispívalo celkem 65 dárců, z toho 46 byly jednotlivé osoby nebo celé rodiny a dalších 19 byly církve anebo jejich části. Jsme vděční za trvalý praktický zájem o chudší část světa. Těší nás tyto projevy obětavosti, štědrosti a lásky. Za to všechno ve svých dopisech děkují i děti a studenti, kterým podpora umožňuje získat vzdělání, v jejich zemi tak vzácné. Všem dárcům upřímně děkujeme!

PODPORA Z ČESKÉ REPUBLIKY PRO MISIJNÍ PRÁCI V NEPÁLU
Misijní pracovnice, podporovaná z ČR (jméno neuvádíme), má podporu poloviční částkou sponzory z ČR od března 2002. Pravidelně přispívají 2 dárci, 1 rodina a 1 církev.

Zde je výňatek její poslední čtvrtletní zprávy :
Spolu s několika ženami z mého sboru jsme přišly na modlitební chvíli v domě u lidí, kteří nás přijali. Žena v tomto domě byla již dlouho nemocná, byla trápená zlými duchy. Po mnoha pokusech o léčbu jí nebylo lépe. Konečně došla k závěru, že nejlepší volbou bude uvěřit v Ježíše, a učinila tak. Prosila nás o modlitbu a chvála Pánu! - byla uzdravena a osvobozena od démonů. Díky tomu nyní celá její rodina navštěvuje sbor a chtějí vědět více o Ježíši!
 

Nadace Mezinárodní potřeby v roce 2002

Změny v nadaci
Rok 2002 znamenal rozšíření programu v ČR i práce v zahraničí. Tento rok byl také rokem, kdy jsme obdrželi velkou částku 12 981 000,- Kč jako dar od státu s určením do nadačního jmění.
Výnosy těchto prostředků jsou důležitým prvkem pro stabilitu a rozvoj naší práce do budoucna. Tyto změny si vyžádaly přijmout na 0,3 úvazku asistentku, která se stará o komunikaci se sponzory v ČR, administraci financí a další administrativní potřeby. Sídlo nadace se přesunulo do bydliště výkonného ředitele.

Návštěva Nicanora Tamanga z Nepálu
Výkonný ředitel IN Nepál a jeden z prvních pracovníků IN během své čtyřdenní cesty po ČR hovořil v Křesťanském společenství v Praze, v Církvi bratrské v Třinci, v Bratrské jednotě baptistů v Brně a také ke studentům 3 středních škol ve Zlíně, navštívil modlitební skupinku sboru Jednoty bratrské v Liberci. Bratr Tamang nám vyprávěl, že v jejich zemi před r. 1990, kdy došlo k politickým změnám, bylo odhadem 25.000 křesťanů. Současný nejnižší odhad: v Nepálu je nejméně 400.000 křesťanů, velký počet dalších lidí se také připravuje na křest... Evangelium nesou prostí lidé, lidé se ihned sdílejí sousedům o tom, co pro ně Ježíš znamená a co v jejich životě učinil. Všichni se obvykle zároveň modlí za uzdravení a osvobození od démonů. Velmi mnoho lidí bylo zázračně uzdraveno, mnoho bylo osvobozeno od démonů.
Bratr Tamang byl u nás opravdovým požehnáním a povzbuzením pro naše sponzory.

Mezinárodní konvokace International Needs (IN) v Praze
Praha neměla být původně místem pravidelného setkání zástupců jednotlivých zemí a poboček IN, které se koná každé 4 roky. Tím mělo být Bangalore v Indii, ale výbušná situace kvůli napětí s Pákistánem zapříčinila rychlou potřebu změny místa zasedání. V Praze se tak od 23. do 28. října sešlo 70 zástupců 32 zemí mezinárodní sítě IN v hotelu a konferenčním zařízení Galerie (Unhošť u Prahy). Měli jsme tak mimořádnou příležitost nejen k pracovnímu setkání, ale i k osobním jednáním a rozhovorům s partnery, s nimiž se nesetkáváme tak často.

Návštěva Nestora a Beth Floresových z Filipín
Využili jsme této příležitosti (setkání zástupců poboček) dvojnásobně tak, že jsme dva dny před konvokací hostili v ČR výkonného ředitele IN Filipíny a jeho manželku: Nestora a Beth Floresovy. S nimi jsme podnikli cestu po sborech v ČR. Návštěva přinesla možnost seznámit se důkladně s vynikající misijní prací na Filipínách a doprovodným programem adopce na dálku, který podporujeme i z ČR.

Prohlídka projektů IN v ČR, na Slovensku a v Rumunsku
Po konvokaci navštívil tým 8 zástupců IN z Kanady, Nového Zélandu, Velké Británie a ČR (výkonný ředitel) během osmidenní cesty práci IN v Čechách, na Slovensku a Rumunsku.

Poděkování

Naše práce je možná díky mnoha sponzorům a práci poboček mezinárodní sítě IN v zahraničí. Podpora z České republiky je skutečně úctyhodná i ve srovnání s příjmy v silné zahraniční měně a nemůžeme opominout výslovně poděkovat všem, kdo se do pomoci a podpory v roce 2002 zapojili.

Svou dobrovolnou pomocí nám v r. 2002 pomohli:
Ing. Václav Čejka, Mgr. Jiří Čihulka, Jiří Faltus, Mgr. Jiří Hedánek, manželé Peukertovi, Ing. Zuzana Tresová.
Srdečně jim děkujeme za jejich obětavost!

V roce 2002 nám přispěli svými dary pro nepálské děti:
Ing. Ladislav Beňa 12 000,- Kč
Věra Bernatziková 11 400,- Kč
Marek Bužga 2 345,- Kč
Vlastimil Ciesar 12 000,- Kč
Martin Čechák 700,- Kč
Miroslav Frček 11 400,- Kč
Irena Jakubcová 6 100,- Kč
Karel Janata 11 500,- Kč
Jana Jelenová 400,- Kč
Manuela Jungová 6 000,- Kč
MUDr. Petr Klement 5 500,- Kč
Jiří Konvalinka 200,- Kč
Blanka Kořístková 2 400,- Kč
Andrea Koukolová 800,- Kč
Ing. Pavel Mareš 4 000,- Kč
Paní Micková 700,- Kč
Kamila Motyková 2 000,- Kč
Jaroslav Müller 11 400,- Kč
Mgr. Jaroslava Němečková 11 500,- Kč
Markéta Pařilová 3 000,- Kč
Martin Penkala 3 880,- Kč
Helena Reoutová 400,- Kč
Pavla Richterová 3 150,- Kč
manželé Řehovi 1 400,- Kč
Ing. Vlastimil Říha 12 000,- Kč
Milan Supik 22 800,- Kč
Ivona Szkanderová 6 000,- Kč
Lucie Sztefková 6 000,- Kč
Miroslava Šaratová 700,- Kč
Radka Šefránková 10 800,- Kč
Stanislav Škvor 5 400,- Kč
Jana Štrajtová 5 400,- Kč
Mgr. Alena Švecová 3 600,- Kč
Ing. Josef Švirák 700,- Kč
Ing. Marie Talafantová 4 000,- Kč
Mgr. Jiří Vaněk 11 400,- Kč
Jiřina Vimpelová 11 500,- Kč
Alena Voltová 2 250,- Kč
Eva Watson-Jones 9 000,- Kč
RNDr. Daniela Zemanová 12 000,- Kč

Nedělní besídka sboru Církve bratrské v Hradci Králové 10 000,- Kč
Ned. besídka sb. Slezské církve ev. a. v. v Albrechticích 2 740,- Kč
Ned. besídky při sb. Slez. církve ev. a.v. v Oldřichovicích 11 800,- Kč
Mládež sboru Bratrské jednoty baptistů v Brně 2 000,- Kč
Mládež sboru Církve bratrské v Třinci 11 300,- Kč
Křesťanské společenství v Praze 6 600,- Kč
Křesťanský sbor v Brně 12 000,- Kč
Sbor Církve bratrské v Benátkách nad Jizerou 17 000,- Kč
Sbor Církve bratrské v Praze 9 - Horních Počernicích 3 625,- Kč
Sbor Církve bratrské v Ústí nad Labem 12 000,- Kč
Sbor Církve bratrské v Čelákovicích 2 700,- Kč
Sbor Církve bratrské v Náchodě 5 400,- Kč
Sbor Církve československé husitské v Prostějově 11 400,- Kč
Slezská církev ev. a. v. v Gutech 28 375,- Kč

V roce 2002 nám přispěli svými dary pro nepálské studenty:
Ondřej Marek a manželé Hamadovi 15 600,- Kč
Alena Pilná 1 800,- Kč
Josef Ponka 2 400,- Kč
Opavské společenství křesťanů Cesarea v Opavě 19 140,- Kč
Sbor Církve bratrské v Praze 6: 18 150,- Kč

V roce 2002 nám přispěli svými dary pro filipínské děti:
MUDr. Petr Klement 1 200,- Kč
Markéta Zavadilová 9 000,- Kč
Klub Benjamín při sboru Církve bratrské v Kolíně 12 000,- Kč
Sbor Církve bratrské v Říčanech 11 400,- Kč
Sbor Jednoty bratrské v Mladé Boleslavi 11 450,- Kč

Za obětavou podporu misijní práce v Nepálu srdečně děkujeme těmto dárcům:
Daniel Dostrašil - 600,- Kč
Sbor Jednoty bratrské v Týnci nad Sázavou - 2 000,- Kč

Následujícím dárcům velice děkujeme za podporu našeho českého projektu Zdravá mládež:
Václav Hakl - 400,- Kč
Firma Pekárna Tanvald, Schneider & spol. - 10 000,- Kč

Odkaz na staré stránky EN

Skrytí tlačítka "Další aktuality"

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary