Co znamená “nadace”

Nadace je právní forma organizace, zřízená dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. V ČR je asi 500 nadací. Jsou registrované v nadačním rejstříku, vedeném krajskými soudy.
Činnost nadace je vymezena jejím posláním a zaměřením, které zvolí zakladatel (zřizovatel) nadace a ukotví jej ve statutu.
Podle občanského zákoníku je nadace podmnožinou tzv. fundací, což jsou sdružení majetku sloužící ke konkrétně vymezenému účelu.
Nadace tedy získávají finanční prostředky k podpoře práce jiných forem neziskových organizací či subjektů.
Nadace je povinna ve svém názvu vždy uvádět slovo „nadace“, jiné typy neziskových organizací jej používat nesmí. Některé osoby zakládají spolky (dříve občanská sdružení) a protiprávně je označují za nadace. Spolky ovšem nepodléhají tak přísným pravidlům správy majetku a veřejné informační povinnosti jako nadace.

Zákonné povinnosti a fungování nadace

Nadacím vyplývá z občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. mnoho povinností a kontrolních mechanismů a tím se její hospodaření stává maximálně transparentní. Hospodaření nadace podléhá přísné kontrole jak vlastních nadačních orgánů (správní rada, dozorčí rada), tak vnějších (auditor, rejstříkový soud, finanční úřad).