Odečtěte si dary od základu daně

Dary naší nadaci si zaměstnanci, podnikatelé i firmy mohou odečíst od základu daně. Část odvedených daní tak dostanou zpátky a vrácený obnos mohou libovolně použít. Nezdanitelnou část základu daně (daňové odpočty) upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 15 u fyzických osob a § 20 u právnických osob.

K prokázání toho, že jste poskytli dar, neslouží darovací smlouva, ale potvrzení přijatých darů (bezúplatných plnění).

Pro vystavení potvrzení o daru, které bude daňově uznatelné v daném kalendářním roce, je nutné, aby byl Váš dar připsán na náš účet nejpozději dne 31. 12. Daňová uznatelnost daru v rámci účetního období je dána datem jeho obdržení na bankovní účet. Na dary přijaté od 1. 1. již bude vystaveno potvrzení o daru uznatelné pro rok nový. Děkujeme za pochopení.

Sdělte nám kontaktní údaje a jejich změny
Své kontaktní údaje nám můžete sdělit více způsoby, například můžete vyplnit formulář zde nebo nám poslat e-mail.
Pokud jste od nás doposud potvrzení nežádali a nyní si ho přejete, můžete nám své údaje sdělit kdykoliv a my Vám potvrzení vystavíme dodatečně.

Změny v údajích jako je příjmení, trvalá i zasílací adresa (ke konkrétní adrese připojte popis, zda jde o trvalou nebo zasílací adresu) nám sdělujte nejlépe e-mailem průběžně a optimálně do 31. prosince.

Poskytnutím těchto údajů současně souhlasíte se sběrem, uchováním a zpracováním svých osobních údajů popsaných v článku Ochrana osobních údajů v Nadaci Mezinárodní potřeby. Údaje bude nadace využívat v rozsahu nutném pro svou evidenci a pro kontakt s Vámi. Neposkytne je třetím osobám.

Potvrzení pro manželské páry či skupinu dárců
Prosíme především manželské páry, rodiny, skupiny dárců nebo kolektivy, aby se rozhodly, které osobě má být který dar potvrzen, a nejpozději do 31. 12. nám tyto údaje sdělily e-mailem či dopisem nebo můžete vyplnit formulář zde. Tento termín jsme určili kvůli dostatku času pro naše zpracování i s ohledem na to, že dárci si přejí získat naše potvrzení co nejdříve po skončení roku.
Jste-li manželé a máte společné jmění manželů (nemáte rozdělené jmění např. předmanželskou smlouvou), může být potvrzení vystaveno na oba najednou (např. „Petr a Petra Novákovi“) a uplatnit je může kterýkoliv z nich. Chcete-li vystavit potvrzení na oba manžele najednou, napište nám to včetně jména, příjmení a trvalé adresy druhého z manželů.

Kdy dostanete naše potvrzení
Písemná potvrzení o darech za uplynulý kalendářní rok rozesíláme do Vašich poštovních schránek ve druhé polovině ledna automaticky, máme-li vaše kontaktní údaje (pokud jste nám nesdělili, že potvrzení nepotřebujete).
Máte-li jistotu, že jste nám dali dar a předali Vaše kontaktní údaje, a přesto Vám potvrzení nepřijde, nebo na vystaveném potvrzení něco nesouhlasí, prosíme ozvěte se.

Kdy a kam potvrzení odevzdáte  
Potvrzení můžete odevzdat ve Vaší mzdové účtárně (nejpozději do 15. 2.) nebo ho můžete uplatnit v daňovém přiznání, které podáte sami na finanční úřad.

Minimální a maximální výše odpočtu darů
To stanoví výše uvedený zákon, pro fyzické osoby platí toto:
Od základu daně lze odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. To platí o celkovém součtu darů (někdo např. dává dary více organizacím), proto vystavujeme potvrzení vždy kromě případů, kdy nám dárce výslovně napíše, že ho nepotřebuje.

V úhrnu lze odečíst obvykle nejvýše 15 % ze základu daně.