Finanční dary – jak darovat

Číslo našeho účtu pro zasílání darů je:

2700139555/2010.

Svůj dar nám můžete poslat klasickým bankovním převodem přímo na náš účet, s použitím QR kódu nebo přes Darujme.cz. Uvítáme, když nám pošlete i své kontaktní údaje. Děkujeme Vám!
Níže najdete další praktické informace, variabilní symboly a možné způsoby darování.

Každý dar vykoná mnoho dobrého a mění k lepšímu život toho, kdo dostává, i toho, kdo dává.

Odečtěte si dary od základu daně

Finanční dary zaslané Nadaci Mezinárodní potřeby jsou daňově odečitatelnou položkou. Na dary automaticky vystavujeme potvrzení, máme-li Vaše kontaktní údaje. K prokázání toho, že jste poskytli dar, neslouží darovací smlouva, ale potvrzení přijatých darů (bezúplatných plnění). Více o odečítání darů od základu daně.

Platba pomocí QR kódu

Pomocí mobilní aplikace své banky můžete načíst tento QR kód. Stačí doplnit částku, příp. variabilní symbol a platbu odeslat (předvyplněný údaj: číslo účtu).

Darujme.cz

Nadace Mezinárodní potřeby využívá darovací portál DARUJME.CZ (formulář vedle tohoto textu). Tento nástroj umožňuje použít k odeslání daru rychlou online platbu či platbu kartou, více informací se dočtete níže na této stránce.

Variabilní symboly projektů – určení účelu darů

Program Zdravá mládež, lektor Radim Strojek

Fond programu Zdravá mládež, variabilní symbol: 350

Adopce dětí na dálku

Dálková adopce PLUS®Nepálští studenti biblických škol (pravidelná podpora vybrané osoby):

Variabilní symbol Vám sdělíme poté, co se přihlásíte, protože je pro každou osobu v projektu speciální.

Fond rozvoje Nadace Mezinárodní potřeby
variabilní symbol: 201
Tento fond nadace používá dle aktuálních potřeb, obvykle na doplnění prostředků projektu, který není dostatečně pokryt účelovými dary.

Provoz (správa) nadace
variabilní symbol: 10
Na provozní náklady a správu nadace mohou dárci přispívat přímo takto určeným darem. Existují mimořádné nebo vysoké výdaje, které můžeme pokrýt jen díky Vašim případným darům s tímto variabilním symbolem, přestože na provoz (správu) nadace používáme také určité procento z darů na některé projekty. Jakou část Vašich darů použijeme na provoz (správu)

Fond rozvoje programů pomoci do zahraničí
variabilní symbol: 11

Tento fond slouží k úhradě:
– nákladů spojených s návštěvami zahraničních projektů, mezinárodních setkání v rámci partnerské organizace International Needs za účelem koordinace činnosti,
– členského poplatku partnerské organizaci International Needs,
– nákladů spojených se vznikem nových projektů.

Malý dar s velkým účinkem

Boty pro děti z Burkiny Faso.

Kupte boty dětem v Burkině Faso,
variabilní symbol 970

Podpora dětských domovů v Bangladéši

Chlapec jí oběd v dětském domově v Bangladéši.

Chlapecký dětský domov Bethany,
variabilní symbol 15300

Děvčata při vyučování v dětském domově Savar v Bangladéši.

Dívčí dětský domov Savar,
variabilní symbol 15200

Podpora křesťanských aktivit

Podpora mezicírkevních institucí v ČR

KMS a QR kód

Podpora Křesťanské misijní společnosti,
variabilní symbol 250

 

Podpora práce zaměstnanců nadace
Takto určeným darem přímo přispíváte na provozní náklady a správu nadace.

Proč podpořit práci zaměstnanců nadace?
Více o týmu zaměstnanců

Hana Nedvědická

Výkonná ředitelka
Hana Nedvědická
,
variabilní symbol 19

Petr Horáček

Asistent výkonného ředitele
Petr Horáček
,
variabilní symbol 15

Daniela Horáčková

Administrátorka databáze
Daniela Horáčková
,
variabilní symbol 16

Využíváme darovací portál DARUJME.CZ, více informací zde.

Lenka Staňková

Koordinátorka programu Zdravá mládež a administrátorka marketingu
Lenka Staňková, variabilní symbol 17

Jiří Kubát

Vedoucí adopce a koordinátor péče o dárce
Jiří Kubát, variabilní symbol 18

Mgr. Jana Brdíčková

Vedoucí marketingu
Jana Brdíčková
, variabilní symbol 21

Dary bez variabilního symbolu jsou zaúčtovány do Fondu rozvoje Nadace Mezinárodní potřeby (var. symbol 201), který používáme dle aktuálních potřeb, obvykle na doplnění prostředků projektu, který není dostatečně pokryt účelovými dary.

Specifický symbol platby – jednoznačné určení dárce

Jsme velmi vděční za množství dárců, díky kterým můžeme zprostředkovávat pomoc těm, kteří ji potřebují. Jste-li ochotni jednorázově, příležitostně nebo pravidelně přispívat na tuto práci, prosíme zadávejte u každé Vaší platby kromě variabilního symbolu, kterým se rozlišuje účel, na nějž je darovaná částka určena, také svůj specifický symbol.

Jedná se o osobní číselný identifikátor, který přidělujeme každému z nám známých dárců, abychom předcházeli nesrovnalostem v platebním styku a mohli jednotlivé dárce snadno určit.

Chcete-li se stát našimi dárci anebo neznáte-li svůj osobní specifický symbol, rádi Vám jej sdělíme, když vyplníte formulář zde, nebo nám můžete napsat na nmp_darcovstvi@mezinarodni-potreby.cz. Vaše osobní údaje spravujeme dle zásad popsaných v článku Ochrana osobních údajů v Nadaci Mezinárodní potřeby.

Děkujeme Vám!

Jakým způsobem nám můžete dát peněžitý dar

Bankovní převod, číslo účtu

2700139555/2010
Fio banka, a.s., pobočka Ústí nad Orlicí

Vklad hotovosti na náš účet

Svůj dar můžete vložit v hotovosti na náš účet v kterékoliv pobočce Fio banky. Seznam všech poboček banky.
U darů vložených na náš účet se nám nezobrazí Vaše jméno a pak pro nás dárce zůstane neznámý. Obvykle není možné zadat ani účel daru (variabilní symbol).
Chcete-li, abychom byli schopni Váš dar zaúčtovat mezi Vaše dary a na Vámi zamýšlený účel, kontaktujte nás prosím.

Platba pomocí služby DARUJME.CZ

Nadace Mezinárodní potřeby využívá darovací portál DARUJME.CZ provozovaný Nadací Via.

Formulář DARUJME.CZ najdete výše na této stránce. Tento nástroj umožňuje rychlou a snadnou online platbu, platbu kartou i klasický bankovní převod.

Můžete si zvolit, na jaký z našich projektů chcete přispět. Výši svého daru na Vámi vybraný projekt můžete zvolit přímo ve formuláři (tzv. widgetu).

Darovaná částka pak bude po odečtení nákladů 2 % zaslána na náš účet. Ze systému také obdržíme Vaše osobní údaje, které tam vyplníte.

Chcete-li darovat prostřednictvím DARUJME.CZ, rádi bychom Vás informovali, že pro vystavení potvrzení o daru, které bude daňově uznatelné v daném kalendářním roce, je nutné, aby byl Váš dar připsán na účet DARUJME.CZ nejpozději dne 31. 12. Daňová uznatelnost daru v rámci účetního období je dána datem jeho obdržení na bankovní účet. Obvyklá doba připsání daru na účet dle platební metody: převodem: 1–2 dny, kartou: 1–2 dny, PayU: až 5 dní. Na dary přijaté od 1. 1. již bude vystaveno potvrzení o daru uznatelné pro rok nový. Děkujeme za pochopení.

Složenkou

Předtištěné složenky Vám zašleme na vyžádání.
Prosím informujte nás současně s odesláním složenky o tom, že jste nám poslali dar složenkou, a sdělte nám své kontaktní údaje (netýká se dárců Dálkové adopce PLUS® a Podpory studentů biblických škol Nepál).
Česká pošta nám žel neposkytuje tu část složenky, kterou jste jí předali a kde jste možná vyplnili celé jméno a příp. adresu. I když na složenku vyplníte zprávu pro příjemce, na našem účtu se obvykle zobrazí zkresleně, což obvykle nestačí pro jednoznačnou identifikaci dárce.
Není-li nám dárce známý např. tím, že je naším pravidelným dárcem, takže jsme mu přidělili variabilní nebo specifický symbol, nemáme žádnou možnost zjistit údaje odesílatele (tím je pro nás Česká pošta), i když použijete naši předtištěnou složenku. Dárce je pak pro nás neznámým dárcem.

Další informace k darování

Zveřejnění našich dárců (nechcete být zveřejněni?)

Pokud nám chcete poslat dar, prosím seznamte se s článkem Ochrana osobních údajů v Nadaci Mezinárodní potřeby.

Uvítáme Vaše kontaktní údaje

Pečujeme o to, abychom Vám poskytovali čerstvé informace o díle, které podporujete. Abychom Vám je mohli předat, potřebujeme Vaše kontaktní údaje. Ty nám můžete sdělit více způsoby:
a) Můžete vyplnit formulář zde.
b) E-mailem nebo dopisem či telefonem. Při použití e-mailu nebo dopisu nevzniká nejistota, jak se co přesně píše.
c) Ve zprávě pro příjemce přímo při zasílání daru. Pozor, při použití složenky bývá tato zpráva na našem účtu zobrazena zkresleně a nedostatečně (nedostáváme ústřižek složenky, i když ho vyplníte).

Jakou část Vašich darů použijeme na provoz (správu)

Na svou činnost nedostáváme dotace ze státního rozpočtu ČR. Správa (provoz) nadace je hrazena z určitého podílu některých příjmů a darů, které nadace získá.

Hospodaření nadace podléhá přísným účetním pravidlům, kontrole vlastních nadačních orgánů (správní rada a dozorčí rada) a auditora. Nadace povinně zveřejňuje své výroční zprávy prostřednictvím rejstříkového soudu. Tuto povinnost jí ukládá občanský zákoník; všechny typy neziskových organizací tuto povinnost nemají.

Nadace Mezinárodní potřeby má ve svém statutu zakotvený limit, že náklady na správu nadace za rok nesmí převýšit 9 % hodnoty nadačního jmění k 31. prosinci. Obvykle dosahujeme zhruba poloviční úrovně uvedeného limitu.

Číst více

Podpora práce zaměstnanců nadace

I my – pracovníci – potřebujeme osobní dárce a partnery. Působení nadace prostřednictvím jejích projektů by nebylo možné bez konkrétních lidí. Zaměstnanci jsou součástí celého díla a potřebují podporu i modlitby.

Zaměstnanci Nadace Mezinárodní potřeby

Tak to jsme my, současný tým pracovníků Nadace Mezinárodní potřeby

Chceme Vás proto požádat o podporu práce nás, pracovníků kanceláře.
Jde přitom jak o finanční potřeby, tak i o osobní účast na naší službě. Víme, že jsou lidé, kteří se za nás a naši práci budou rádi modlit, pokud jim k tomu dáme příležitost. Každý z nás, pracovníků, je připraven se svými osobními dárci komunikovat pravidelně (bude-li na ně mít kontakt) a sdílet se o výzvách i radostech své práce. Pokud nás chcete takto podporovat, prosím, ozvěte se nám.

Finanční podpora pracovníků nadace snižuje náklady na provoz nadace.

Získávání těchto darů nemá vliv na plat pracovníků nadace; ten stanovuje Správní rada nadace.

Budeme rádi, když případná podpora pracovníků nebude znamenat přesunutí darů, které byste jinak darovali nadaci na jiný projekt.
Náš nejbližší cíl je získat od českých dárců srovnatelnou částku na podporu práce zaměstnanců nadace, jakou na tento účel dostáváme ze zahraničí, tj. 140 000 Kč za rok (práci ředitele zčásti osobně podporují někteří zahraniční partneři).

Dary na tento účel můžete zasílat na náš účet s konkrétními variabilními symboly. Zároveň použijte svůj osobní specifický symbol (neznáte-li jej, můžete si o něj napsat prostřednictvím tohoto formuláře).

Zde najdete tým zaměstnanců nadace a jejich úkoly.

Může jít o jednorázový či opakovaný dar. Pro nadaci neexistují příliš malé dary, vážíme si všech darů stejně.