Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů v Nadaci Mezinárodní potřeby

Proč potřebujeme osobní údaje
– Proto, aby Nadace Mezinárodní potřeby (dále jen „nadace“) mohla plnit své závazky vyplývající ze smluvního vztahu vůči dárcům, podpořeným a dalším osobám a povinnosti uložené jí zákony nebo úřady,
– Proto, abychom osobám, které nám je sdělily, mohli poskytnout služby, související s povahou jejich zájmu o nadaci (např. komunikace a evidence spojená s dárcovstvím, dobrovolnickou pomocí, s odpovědí na dotaz, s žádostí o nadační příspěvek atd.).

Jaké osobní údaje si ukládáme
Pro svou vlastní potřebu si vedeme osobní údaje dárců, dobrovolníků a dalších partnerů, zaměstnanců či poskytovatelů služeb nadace, zájemců o činnost nadace, podpořených osob a organizací.
Pracujeme s identifikačními a kontaktními údaji, příp. s identifikačním číslem (IČ) a s dalšími údaji v rozsahu, v jakém je zmíněné osoby nadaci poskytly.

Jak získáváme Vaše osobní údaje
Poskytnutím přihlášky k dárcovství, uzavřením darovací smlouvy, poskytnutím daru, žádostí o potvrzení přijatých darů, přijetím nadačního příspěvku, dobrovolnou pomocí či dotazem projevují dotčené osoby souhlas se zpracováním a shromažďováním poskytnutých osobních údajů v nadaci. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.
K jejich získání není nutný souhlas – podle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, § 5 odst. 2a), 2b) a odst. 5.

Kdo, jak a kde zpracovává osobní údaje
Osobní údaje zpracovávají vlastní zaměstnanci manuálním způsobem v databázi v kanceláři nadace podle výše uvedeného zákona. Se získanými osobními údaji nakládáme diskrétně a jsou v plném rozsahu zabezpečeny proti zneužití.

Jak dlouho budou uloženy osobní údaje v nadaci
Vaše údaje budou uloženy na dobu neurčitou.
Pokud si nebudete přát, abychom Vaše osobní údaje nadále zpracovávali, máte dle uvedeného zákona právo vyjádřit Váš případný nesouhlas, a to písemnou formou.
Pokud nám však sdělíte i jinou než písemnou formou např. to, že si nepřejete, abychom Vám zasílali naše materiály poté, co skončil Váš dárcovský či obdobný vztah vůči nadaci, budeme to respektovat. Nadále si pak interně povedeme Vaše osobní údaje již jen v nezbytném rozsahu proto, abychom zamezili dalšímu nechtěnému kontaktování.
Některé další osobní údaje jsme povinni zpracovávat i po případném vyslovení Vašeho nesouhlasu s jejich zpracováním po dobu nezbytnou pro dodržení právní povinnosti (např. zákon o účetnictví stanoví povinnost uschovávat účetní doklady po dobu 5 let od konce účetního období, kterého se týkají).

Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny
Osobní údaje nezpřístupňujeme ani nepředáváme třetím osobám, nešíříme je ani nezveřejňujeme mimo nadaci, kromě zde uvedených případů:

a) kanceláři nadace a smluvním partnerům:
Přístup k osobním údajům mají pouze zaměstnanci nadace, dále smluvní partneři, kteří pro nás spravují počítačovou síť či databázový systém a kteří jsou smluvně vázáni povinností zachovávat mlčenlivost. V případě porušení tohoto závazku může dojít k jejich potrestání či k ukončení spolupráce.

b) ve výročních zprávách, tj. veřejnosti:
Ve výročních zprávách jsme podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dříve zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech) povinni uvádět přehled našich dárců, kteří nám poskytli dar v hodnotě nad 10 000 Kč ročně (jméno, příjmení a darovaná částka shodně s potvrzením o darech, příp. s přihláškou dárce, nežádá-li dárce potvrzení darů).

U dárců částek do 10 000 Kč ve výročních zprávách uvádíme pouze jméno a příjmení dárce (shodně s potvrzením o darech, příp. s přihláškou dárce, nežádá-li dárce potvrzení darů).
Seznam dárců ve výroční zprávě musí přesně odpovídat přehledu, který jsme povinni předkládat finančnímu úřadu (viz níže).

Pokud dárce požaduje zachování anonymity ve výročních zprávách, musíme mu podle zákona vyhovět. V tom případě nám to sdělte.

c) finančnímu úřadu:
Finančnímu úřadu jsme ze zákona povinni 1x za rok předkládat úplný přehled našich dárců a jejich darů (shodně s potvrzením o darech, příp. s přihláškou dárce, nežádá-li dárce potvrzení darů), a to formou přílohy k přiznání k dani darovací.

V příloze pro finanční úřad musí být jmenovitě uveden i dárce, který si nepřeje být uveden ve výroční zprávě nebo do zahraničí (viz níže).

d) státním kontrolním orgánům
V případě zvláštních kontrol si státní orgány mohou vyžádat přístup k datům nadace v rozsahu a v souladu s právními předpisy.

Naší partnerské organizaci v zahraničí a podpořené osobě nepředáváme osobní údaje dárců.
Partnerské organizaci v zemi, kde žije osoba, kterou si dárce dobrovolně vybral k podpoře v programu Dálková adopce PLUS® nebo v ostatních programech podpory osob ze zahraničí, předáváme jednou měsíčně pouze jméno a příjmení (nebo název) pravidelného dárce – bez diakritiky. Tento údaj sám o sobě nedostačuje k jednoznačné identifikaci osoby. Sděluje se však proto, aby vznikl smysluplný kontakt mezi dárcem a jím podpořenou osobou, která pak svému dárci několikrát ročně posílá dopis či jinou zprávu.

Přihlášením k dárcovství v programu Dálková adopce PLUS® i v ostatních programech podpory osob ze zahraničí vyjadřuje dárce souhlas s předáváním svého jména a příjmení (nebo názvu) naší partnerské organizaci v zemi, kde žije vybraná osoba podpořená dárcem, a to po dobu účasti dárce v programu.

Nepřejete-li si to, sdělte nám to. Budeme to respektovat a pro potřeby zahraničí Vás uvedeme jako anonymního dárce.

Práva těch, jejichž osobní údaje si ukládáme
Kdokoliv má právo na opravu svých osobních údajů, které jsou uloženy v nadaci.

Požádá-li kdokoliv o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu nadace povinna tuto informaci bez zbytečného odkladu předat (má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu).

Každý, kdo zjistí nebo se domnívá, že nadace provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat nadaci o vysvětlení nebo požadovat, aby nadace odstranila takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Odkaz na staré stránky EN

Skrytí tlačítka "Další aktuality"

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js