Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů a jejich správa v kontextu GDPR

Vaše osobní údaje spravujeme v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (nazvaným „General Data Protection Regulation“, zkráceně GDPR), platným od 25. 5. 2018.
Při nakládání s Vašimi osobními údaji způsobem, který není zpracováním, se řídíme občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

Proč potřebujeme osobní údaje

– Proto, aby Nadace Mezinárodní potřeby (dále jen „nadace“) mohla na základě oprávněného zájmu správce plnit své závazky, které na sebe vzala vůči dárcům, podpořeným a dalším osobám, i povinnosti uložené jí zákony nebo úřady,
– Proto, abychom osobám, které nám je sdělily, mohli poskytnout služby, související s povahou jejich zájmu o nadaci (např. poděkování, zaslání informací o využití daru, další komunikace a evidence spojená s dárcovstvím, dobrovolnickou pomocí, s odpovědí na dotaz, s žádostí o nadační příspěvek atd.) a abychom s nimi mohli komunikovat v případě, že je zapotřebí jejich součinnosti.

Jaké osobní údaje si ukládáme

Pro svou vlastní potřebu si vedeme osobní údaje dárců, dobrovolníků a dalších partnerů, zaměstnanců či poskytovatelů služeb nadace a zájemců o činnost nadace. Jde např. o jméno, příjmení, bankovní spojení, adresu trvalého bydliště, zasílací adresu, telefonní spojení, e-mailovou adresu a příp. identifikační číslo osoby – IČO, příp. i o údaje o jiné osobě, přeje-li si dárce, abychom potvrzení darů vystavili na jinou osobu (např. adresní a identifikační údaje člena rodiny, manžela/manželky).
Pracujeme s identifikačními a příp. i s dalšími údaji v rozsahu, v jakém je zmíněné osoby nadaci poskytly.
Obdobně zpracováváme ty osobní údaje podpořených osob a zástupců podpořených organizací, o něž je žádáme na našem formuláři grantové žádosti.

Jak získáváme Vaše osobní údaje

Své údaje nám sami sdělujete poskytnutím daru, zasláním přihlášky k dárcovství, žádostí o sdělení Vašeho osobního specifického (příp. variabilního) symbolu za účelem darování, žádostí o potvrzení přijatých darů, uzavřením darovací smlouvy, žádostí o zasílání zpravodaje či novinek, žádostí o nadační příspěvek a jeho přijetím, dobrovolnou pomocí či přihlášením se na naši akci.

Kdo, jak a kde zpracovává osobní údaje

Osobní údaje zpracovávají vlastní zaměstnanci manuálním způsobem v databázi v kanceláři nadace podle výše uvedeného zákona. Osobní údaje nikomu nepředáváme a jsou v plném rozsahu zabezpečeny proti zneužití.

Jak dlouho budou uloženy osobní údaje v nadaci

Vaše údaje budou uloženy nejdéle 25 let od Vašeho posledního daru či jiného plnění vůči nadaci. Rozhodnete-li se později během této doby opět podpořit některý z projektů nadace, umožní nám to poznat, že dary jsou právě od Vás. Nastanou-li nějaké velmi významné události v projektu či životě osoby, kterou jste podporovali, umožní nám to Vás o nich informovat.
Údaje podpořených osob spravujeme po dobu 30 let od ukončení podpory.

Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny

Osobní údaje nezpřístupňujeme ani nepředáváme třetím osobám, nešíříme je ani nezveřejňujeme mimo nadaci. Zaměstnanci nadace a smluvní partneři, kteří nám poskytují služby, při nichž mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou smluvně vázáni povinností chránit a neposkytovat osobní údaje jinému subjektu/osobě.

Ze zákona jsme povinni poskytnout Vaše osobní údaje těmto subjektům:

a) finančnímu úřadu
Finančnímu úřadu jsme na vyžádání povinni 1x za rok předkládat úplný přehled našich dárců a jejich darů (shodně s potvrzením o darech, příp. s přihláškou dárce, nežádá-li dárce potvrzení darů), a to formou přílohy k přiznání k dani darovací.
V příloze pro finanční úřad musí být jmenovitě uveden i dárce, který si nepřeje být uveden ve výroční zprávě nebo do zahraničí (viz níže).

b) státním kontrolním orgánům
V případě zvláštních kontrol si státní orgány mohou vyžádat přístup k datům nadace v rozsahu a v souladu s právními předpisy.

Předávání či zveřejňování jmen

Jméno a příjmení nejsou údaji, které jsou dostatečné k jednoznačné identifikaci osoby. Tento neúplný údaj sdělujeme:

a) u dárců podpory konkrétních osob ze zahraničí:

Partnerské organizaci v zemi, kde žije osoba, kterou si dárce dobrovolně vybral k podpoře v programu Dálková adopce PLUS® nebo v ostatních programech podpory osob ze zahraničí, sdělujeme jméno a příjmení dárce, aby vznikl smysluplný kontakt mezi dárcem a jím podpořenou osobou, která pak svému dárci několikrát ročně posílá dopis či jinou zprávu. Vyjádří-li dárce přání sdělit partnerské organizaci do zahraničí i jména spoludárců, vycházíme mu vstříc.

Nepřejete-li si to, sdělte nám to v poznámce k Vaší přihlášce nebo nás kdykoliv kontaktujte, přednostně e-mailem. Budeme to respektovat a pro potřeby zahraničí Vás uvedeme jako anonymního dárce.

b) ve výročních zprávách, tj. veřejnosti:

Ve výročních zprávách jsme podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. povinni uvádět přehled našich dárců, kteří nám poskytli dar v hodnotě nad 10 000 Kč ročně. Uvádíme jméno, příjmení a darovanou částku shodně s potvrzením o darech, příp. s bankovnictvím či s přihláškou dárce, nežádá-li dárce potvrzení darů.
U dárců částek do 10 000 Kč ve výročních zprávách, umožní-li nám to rozsah, uvádíme pouze jméno a příjmení dárce.
Obdobně jsme povinni uvést přehled o osobách, kterým byl poskytnut nadační příspěvek v hodnotě vyšší než 10 000 Kč.
Pokud dárce požaduje zachování anonymity ve výročních zprávách, musíme mu podle zákona vyhovět.
Příjemce nadačního příspěvku v hodnotě vyšší než 10 000 Kč může žádat o zachování anonymity jen pokud dostal nadační příspěvek z humanitárních důvodů, zejména z důvodů zdravotních.
Anonymitu zachováme, doručí-li nám oprávněné osoby žádost před schválením výroční zprávy.

Práva těch, jejichž osobní údaje spravujeme

Kdokoliv má právo požádat o informaci o svých osobních údajích, které zpracováváme, a o jejich původu a účelu správy.
Každý, kdo zjistí nebo se domnívá, že nadace provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména je-li správa osobních údajů již nepotřebná s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat nadaci o vysvětlení nebo požadovat, aby nadace odstranila takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění nebo výmaz osobních údajů.
O výše uvedená práva můžete požádat písemnou formou nebo e-mailem.

Některé osobní údaje jsme povinni zpracovávat i po případném vyslovení nesouhlasu s jejich zpracováním po dobu nezbytnou pro dodržení právní povinnosti (např. zákon o účetnictví stanoví povinnost uschovávat účetní doklady po dobu 5 let od konce účetního období, kterého se týkají).

Nadace Mezinárodní potřeby není organizací, jejíž sdělení by bylo obchodním sdělením.
Z odběru našich informačních materiálů máte možnost se kdykoliv jednoduše odhlásit. Materiály Vám v tom případě přestaneme zasílat a nadále budeme spravovat Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu.

Cookies, sledování anonymizovaných údajů návštěvníků

Cookies jsou krátké textové soubory, které navštívená webová stránka odesílá do Vašeho prohlížeče. Jsou běžně používány většinou webových stránek k zajištění jejich funkcionalit, k webové analytice aj. Velká část cookies se po skončení Vaší návštěvy webu z Vašeho prohlížeče smaže, jiné zůstávají po určitou dobu uloženy ve Vašem prohlížeči (níže popsáno jako „trvanlivost“ jednotlivých cookies).

Naše webové stránky používají:
Nezbytné cookies, nutné k zajištění základních funkcí webu.

  • 2 obecně technické cookies definující identitu relace (neboli session). Jejich trvanlivost je půl roku.
  • 1 technická cookie, která optimalizuje funkčnost cookies lišty a slouží pro ukládání vašeho osobního nastavení cookies lišty, má trvanlivost půl roku.
  • 5 cookies woocommerce, jsou nutné pro funkčnost přihlášky k adopci. Jedna expiruje po 2 týdnech, ostatní zanikají s ukončením relace.
  • 3 cookies od společnosti darujme.cz, z toho 2 s trvanlivostí 1 týden, jedna zaniká s relací.

Analytické cookies, sloužící ke sběru a vyhodnocení dat pro službu Google Analytics. Jde o anonymizovaná data, která používáme například ke sledování počtu návštěvníků na stránce nebo na našich webových sekcích apod. Výstupy z nich používáme ke zlepšování našeho webu.

  • Jedná se o 3 cookies služby Google analytics s trvanlivostí 13 měsíců.

– Marketingové cookies. Cookies služby YouTube od společnosti Google, které společnost Google používá k zaznamenání uživatelských preferencí, analytice a dalšímu zlepšování svých služeb. Tato cookies se vyskytují na našem webu, protože si zde můžete přehrát videa, která jsou nahrána primárně na YouTube. A dále cookies společnosti givt sloužící pro účely widgetu (tj. interaktivního prvku), který umožňuje darovat odměnu za instalaci Pomocníka givt.

  • 7 cookies YouTube s různou trvanlivostí (dvě zanikají s relací, dvě mají trvanlivost 2 měsíce, jedna 13 měsíců, dvě 600 dní). Ukládají chování návštěvníka pro cílení zobrazování obsahu na YouTube.
  • 3 cookies společnosti givt. Z toho dvě zanikají současně s relací. Jedna má trvanlivost 360 dní a slouží ke sběru dat sledovacích nástrojů a k cílení reklamy.

Při první návštěvě našeho webu z konkrétního prohlížeče si můžete vybrat, jaké cookies se budou používat, nezbytné cookies zůstávají zapnuty vždy. Používání cookies související s naším webem můžete také kdykoli změnit zde. Nebo je zakázat přímo ve svém webovém prohlížeči dle návodu jeho poskytovatele. Na vaše preference ohledně cookies se dotážeme také po půl roce od vaší poslední volby.

Ochrana osobních údajů a jejich správa v kontextu GDPR

Vaše osobní údaje spravujeme v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (nazvaným „General Data Protection Regulation“, zkráceně GDPR), platným od 25. 5. 2018.
Při nakládání s Vašimi osobními údaji způsobem, který není zpracováním, se řídíme občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

Proč potřebujeme osobní údaje

– Proto, aby Nadace Mezinárodní potřeby (dále jen „nadace“) mohla na základě oprávněného zájmu správce plnit své závazky, které na sebe vzala vůči dárcům, podpořeným a dalším osobám, i povinnosti uložené jí zákony nebo úřady,
– Proto, abychom osobám, které nám je sdělily, mohli poskytnout služby, související s povahou jejich zájmu o nadaci (např. poděkování, zaslání informací o využití daru, další komunikace a evidence spojená s dárcovstvím, dobrovolnickou pomocí, s odpovědí na dotaz, s žádostí o nadační příspěvek atd.) a abychom s nimi mohli komunikovat v případě, že je zapotřebí jejich součinnosti.

Jaké osobní údaje si ukládáme

Pro svou vlastní potřebu si vedeme osobní údaje dárců, dobrovolníků a dalších partnerů, zaměstnanců či poskytovatelů služeb nadace a zájemců o činnost nadace. Jde např. o jméno, příjmení, bankovní spojení, adresu trvalého bydliště, zasílací adresu, telefonní spojení, e-mailovou adresu a příp. identifikační číslo osoby – IČO, příp. i o údaje o jiné osobě, přeje-li si dárce, abychom potvrzení darů vystavili na jinou osobu (např. adresní a identifikační údaje člena rodiny, manžela/manželky).
Pracujeme s identifikačními a příp. i s dalšími údaji v rozsahu, v jakém je zmíněné osoby nadaci poskytly.
Obdobně zpracováváme ty osobní údaje podpořených osob a zástupců podpořených organizací, o něž je žádáme na našem formuláři grantové žádosti.

Jak získáváme Vaše osobní údaje

Své údaje nám sami sdělujete poskytnutím daru, zasláním přihlášky k dárcovství, žádostí o sdělení Vašeho osobního specifického (příp. variabilního) symbolu za účelem darování, žádostí o potvrzení přijatých darů, uzavřením darovací smlouvy, žádostí o zasílání zpravodaje či novinek, žádostí o nadační příspěvek a jeho přijetím, dobrovolnou pomocí či přihlášením se na naši akci.

Kdo, jak a kde zpracovává osobní údaje

Osobní údaje zpracovávají vlastní zaměstnanci manuálním způsobem v databázi v kanceláři nadace podle výše uvedeného zákona. Osobní údaje nikomu nepředáváme a jsou v plném rozsahu zabezpečeny proti zneužití.

Jak dlouho budou uloženy osobní údaje v nadaci

Vaše údaje budou uloženy nejdéle 25 let od Vašeho posledního daru či jiného plnění vůči nadaci. Rozhodnete-li se později během této doby opět podpořit některý z projektů nadace, umožní nám to poznat, že dary jsou právě od Vás. Nastanou-li nějaké velmi významné události v projektu či životě osoby, kterou jste podporovali, umožní nám to Vás o nich informovat.
Údaje podpořených osob spravujeme po dobu 30 let od ukončení podpory.

Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny

Osobní údaje nezpřístupňujeme ani nepředáváme třetím osobám, nešíříme je ani nezveřejňujeme mimo nadaci. Zaměstnanci nadace a smluvní partneři, kteří nám poskytují služby, při nichž mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou smluvně vázáni povinností chránit a neposkytovat osobní údaje jinému subjektu/osobě.

Ze zákona jsme povinni poskytnout Vaše osobní údaje těmto subjektům:

a) finančnímu úřadu
Finančnímu úřadu jsme na vyžádání povinni 1x za rok předkládat úplný přehled našich dárců a jejich darů (shodně s potvrzením o darech, příp. s přihláškou dárce, nežádá-li dárce potvrzení darů), a to formou přílohy k přiznání k dani darovací.
V příloze pro finanční úřad musí být jmenovitě uveden i dárce, který si nepřeje být uveden ve výroční zprávě nebo do zahraničí (viz níže).

b) státním kontrolním orgánům
V případě zvláštních kontrol si státní orgány mohou vyžádat přístup k datům nadace v rozsahu a v souladu s právními předpisy.

Předávání či zveřejňování jmen

Jméno a příjmení nejsou údaji, které jsou dostatečné k jednoznačné identifikaci osoby. Tento neúplný údaj sdělujeme:

a) u dárců podpory konkrétních osob ze zahraničí:

Partnerské organizaci v zemi, kde žije osoba, kterou si dárce dobrovolně vybral k podpoře v programu Dálková adopce PLUS® nebo v ostatních programech podpory osob ze zahraničí, sdělujeme jméno a příjmení dárce, aby vznikl smysluplný kontakt mezi dárcem a jím podpořenou osobou, která pak svému dárci několikrát ročně posílá dopis či jinou zprávu. Vyjádří-li dárce přání sdělit partnerské organizaci do zahraničí i jména spoludárců, vycházíme mu vstříc.

Nepřejete-li si to, sdělte nám to v poznámce k Vaší přihlášce nebo nás kdykoliv kontaktujte, přednostně e-mailem. Budeme to respektovat a pro potřeby zahraničí Vás uvedeme jako anonymního dárce.

b) ve výročních zprávách, tj. veřejnosti:

Ve výročních zprávách jsme podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. povinni uvádět přehled našich dárců, kteří nám poskytli dar v hodnotě nad 10 000 Kč ročně. Uvádíme jméno, příjmení a darovanou částku shodně s potvrzením o darech, příp. s bankovnictvím či s přihláškou dárce, nežádá-li dárce potvrzení darů.
U dárců částek do 10 000 Kč ve výročních zprávách, umožní-li nám to rozsah, uvádíme pouze jméno a příjmení dárce.
Obdobně jsme povinni uvést přehled o osobách, kterým byl poskytnut nadační příspěvek v hodnotě vyšší než 10 000 Kč.
Pokud dárce požaduje zachování anonymity ve výročních zprávách, musíme mu podle zákona vyhovět.
Příjemce nadačního příspěvku v hodnotě vyšší než 10 000 Kč může žádat o zachování anonymity jen pokud dostal nadační příspěvek z humanitárních důvodů, zejména z důvodů zdravotních.
Anonymitu zachováme, doručí-li nám oprávněné osoby žádost před schválením výroční zprávy.

Práva těch, jejichž osobní údaje spravujeme

Kdokoliv má právo požádat o informaci o svých osobních údajích, které zpracováváme, a o jejich původu a účelu správy.
Každý, kdo zjistí nebo se domnívá, že nadace provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména je-li správa osobních údajů již nepotřebná s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat nadaci o vysvětlení nebo požadovat, aby nadace odstranila takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění nebo výmaz osobních údajů.
O výše uvedená práva můžete požádat písemnou formou nebo e-mailem.

Některé osobní údaje jsme povinni zpracovávat i po případném vyslovení nesouhlasu s jejich zpracováním po dobu nezbytnou pro dodržení právní povinnosti (např. zákon o účetnictví stanoví povinnost uschovávat účetní doklady po dobu 5 let od konce účetního období, kterého se týkají).

Nadace Mezinárodní potřeby není organizací, jejíž sdělení by bylo obchodním sdělením.
Z odběru našich informačních materiálů máte možnost se kdykoliv jednoduše odhlásit. Materiály Vám v tom případě přestaneme zasílat a nadále budeme spravovat Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu.

Cookies, sledování anonymizovaných údajů návštěvníků

Cookies jsou krátké textové soubory, které navštívená webová stránka odesílá do Vašeho prohlížeče. Jsou běžně používány většinou webových stránek k zajištění jejich funkcionalit, k webové analytice aj. Velká část cookies se po skončení Vaší návštěvy webu z Vašeho prohlížeče smaže, jiné zůstávají po určitou dobu uloženy ve Vašem prohlížeči (níže popsáno jako „trvanlivost“ jednotlivých cookies).

Naše webové stránky používají:
Nezbytné cookies, nutné k zajištění základních funkcí webu.

  • 2 obecně technické cookies definující identitu relace (neboli session). Jejich trvanlivost je půl roku.
  • 1 technická cookie, která optimalizuje funkčnost cookies lišty a slouží pro ukládání vašeho osobního nastavení cookies lišty, má trvanlivost půl roku.
  • 5 cookies woocommerce, jsou nutné pro funkčnost přihlášky k adopci. Jedna expiruje po 2 týdnech, ostatní zanikají s ukončením relace.
  • 3 cookies od společnosti darujme.cz, z toho 2 s trvanlivostí 1 týden, jedna zaniká s relací.

Analytické cookies, sloužící ke sběru a vyhodnocení dat pro službu Google Analytics. Jde o anonymizovaná data, která používáme například ke sledování počtu návštěvníků na stránce nebo na našich webových sekcích apod. Výstupy z nich používáme ke zlepšování našeho webu.

  • Jedná se o 3 cookies služby Google analytics s trvanlivostí 13 měsíců.

– Marketingové cookies. Cookies služby YouTube od společnosti Google, které společnost Google používá k zaznamenání uživatelských preferencí, analytice a dalšímu zlepšování svých služeb. Tato cookies se vyskytují na našem webu, protože si zde můžete přehrát videa, která jsou nahrána primárně na YouTube. A dále cookies společnosti givt sloužící pro účely widgetu (tj. interaktivního prvku), který umožňuje darovat odměnu za instalaci Pomocníka givt.

  • 7 cookies YouTube s různou trvanlivostí (dvě zanikají s relací, dvě mají trvanlivost 2 měsíce, jedna 13 měsíců, dvě 600 dní). Ukládají chování návštěvníka pro cílení zobrazování obsahu na YouTube.
  • 3 cookies společnosti givt. Z toho dvě zanikají současně s relací. Jedna má trvanlivost 360 dní a slouží ke sběru dat sledovacích nástrojů a k cílení reklamy.

Při první návštěvě našeho webu z konkrétního prohlížeče si můžete vybrat, jaké cookies se budou používat, nezbytné cookies zůstávají zapnuty vždy. Používání cookies související s naším webem můžete také kdykoli změnit zde. Nebo je zakázat přímo ve svém webovém prohlížeči dle návodu jeho poskytovatele. Na vaše preference ohledně cookies se dotážeme také po půl roce od vaší poslední volby.