Granty

Nadace Mezinárodní potřeby poskytuje finanční podporu pro užitečné projekty, splňující cíle popsané v grantovém řízení. Níže se dozvíte, jak a na co můžete naši podporu získat.

Aktuální grantové řízení

Nadace Mezinárodní potřeby (dále jen „NMP“) vyhlašuje grantové řízení, ve kterém můžete žádat o poskytování podpory v programu „Zdravá mládež“. Letos je uzávěrka již 10. dubna 2024.

Prožíváte povolání k lektorské práci na českých školách? Jsme tu, abychom se stali Vaším partnerem a podpořili Vaši službu finančně.
Pokud nevíte, jak se můžete stát lektorem, přečtěte si základní informace zde.

Od roku 1999 jsme podpořili celkem 78 lektorů na českých školách celkovou částkou více než 63 milionů Kč. Jsme zaměřeni na podporu s dlouhodobou perspektivou. Pro podporované lektory pořádáme každoroční vícedenní soustředění, na němž mají možnost vzájemně se povzbudit, sdílet a načerpat.

Co můžete v tomto grantovém řízení získat?

Finanční podporu, která zajistí významnou část osobních nákladů (mzdu či platby pro OSVČ) pro službu konkrétní osoby (dále „lektora“). Může se jednat o práci na plný či částečný úvazek.

Jakou službu podporujeme:
– programy (přednášky) na školách, které pomáhají mladým lidem v hledání zdravých životních hodnot,
– služba má zázemí v křesťanském společenství evangelikálního typu,
– služba na školách je propojena s tzv. následnou činností (návaznými aktivitami),
– služba na školách má tvořit nejméně 60 % (či více) činnosti lektora, zbývající část úvazku má být věnována následné činnosti.

Od kdy:
Zahájení naší podpory na základě aktuálního kola grantového řízení je od 1. září 2024 (pro lektory, které již podporujeme, je to 1. 6. 2024).
Nemůžete-li svou činnost k uvedenému datu zahájit, využijte některého příštího grantového řízení, která vyhlašujeme 1–2x ročně.

Kdo může být žadatelem v tomto řízení?

Nezisková organizace, církev, případně přímo lektor jako OSVČ.

 

Jaké vlastnosti by měl mít správný lektor primární prevence? Zeptali jsme se několika zkušených lektorů, co si o tom myslí:

Co je to „následná činnost“?

Ve školách navážou studenti s lektorem jen časově omezený kontakt. Nejrůznější klubové, zájmové, víkendové či letní aktivity jsou vynikající příležitostí, jak se mladým lidem věnovat hlouběji a trvaleji.
Musí se jednat o následnou činnost mezi mládeží v sekulárním prostředí, nikoliv o vnitrocírkevní aktivity. Část následné činnosti, nejvíce však pouze 50 % z ní, může probíhat též formou komunikace se studenty prostřednictvím elektronických médií.
Následná činnost může mít nejrůznější formy a obvykle probíhá ve spolupráci s křesťanskými projekty a místním společenstvím lektora. Pokud jsou tyto aktivity v daném místě plně zajištěny jinými osobami, není nutnou podmínkou, aby se jich lektor osobně účastnil.
Jak budete konat následnou činnost u Vás, nám popíšete ve své grantové žádosti.

Jakou výši podpory můžete získat?

Vaši činnost můžeme podpořit jedním ze dvou modelů podpory. Každý z nich má své výhody, je jen na Vás, o který z nich požádáte.
U obou modelů jsme stanovili cílovou výši měsíční podpory, kterou v nich lze získat, pokud lektor bude konat svou činnost v rozsahu 100 % standardu (t.j. na „plný úvazek“ – podrobně o tom v článku níže: Kolik musí lektor „odpracovat“, aby získal podporu NMP?). Činnost však lze konat v rozsahu menším či větším a podle toho získáte podporu menší, nebo i větší, než je níže uvedená cílová výše měsíční podpory.

Model 1 počítá s tím, že si lektor získá finanční podporu svých osobních dárců, kteří ji zašlou Nadaci Mezinárodní potřeby*. Nadace tyto osobní dary zdvojnásobí a poskytne pro službu lektora. Pro získávání osobních dárců je to velmi motivující a osobní dárci navíc lektorovi přirozeně poskytují významnou duchovní podporu.
Model 1 usnadňuje vybudování sítě osobních dárců tím, že je pro první dva roky podpory doplněn pevnou částkou podpory.
Tento model je složitější, ale v praxi nadace se velmi osvědčil. Cílová měsíční částka podpory je u něj 24 000 Kč měsíčně.
* Od manželky lektora či manžela lektorky smí pocházet maximálně 1/3 celkové výše přijatých osobních darů v kalendářním měsíci. Prostředky nesmí zaslat podpořená osoba sama.
Abyste si uměli fungování tohoto modelu představit v praxi, vysvětlujeme jej – včetně názorných příkladů – na této stránce níže.

Model 2 je zcela jednoduchý: Cílová měsíční částka podpory je u něj 7 850 Kč.
Model 2 je vhodný pro organizace či lektory, kterým vyhovuje pouze pevná částka podpory.

Kolik musí lektor „odpracovat“, aby získal podporu NMP?

Stanovili jsme tzv. „standard činnosti“: pokud jej splníte, můžete získat plnou cílovou podporu. Pokud jej splníte např. na 70 %, můžete získat 70 % cílové podpory; pokud na 110 %, můžete získat 110 % cílové podpory.

Jak standard činnosti funguje:
Lektor nám poskytuje přehledy hodin uskutečněných programů na školách a hodin, v nichž konal následné aktivity. Měříme přitom čistý čas* takto:
– na školách se jako 1 hodina počítá vyučovací hodina, tedy 45 minut,
– v následných aktivitách se měří běžné hodiny, tedy 60 minut.
Pro dosažení standardu musí lektor v celoročním ohledu dosahovat průměru 55 hodin měsíčně.
Přitom nezapomeňme, že nejméně 60 % z toho musí být činnost na školách, což odpovídá 33 hodinám měsíčně na školách a 22 hodinám v následné činnosti. Činnost na školách nesmí tvořit méně než 60 %, ale může tvořit více (např. 80 % vůči 20 % následné činnosti).
Plnění standardu měříme celoročně; během školního roku dosáhne lektor na školách potřebného počtu hodin, zatímco prázdniny zase bývají hojněji využívány k následné činnosti formou letních táborů apod.

*Poznámka: do plnění standardu se nezapočítává příprava, vyhodnocení, doba strávená cestou či čas na potřebnou administrativu. Standard je ověřen na základě dlouhodobého sledování lektorské činnosti a poskytuje přiměřený prostor, aby tyto činnosti bylo možno konat.

Jak si stanovíte „svůj“ standard prakticky?
Promyslete si, v jakém rozsahu se budete činnosti věnovat, a podle toho sepište svou grantovou žádost, v níž uvedete předpokládané počty hodin programů na školách a v následné činnosti.
Pokud žádost schválíme, začneme Vás podporovat částkou v takové výši, v jaké počty hodin uvedené ve Vaší žádosti splňují náš „standard činnosti“.
Když se ukáže, že Vaše činnost je ve skutečnosti méně či naopak více intenzivní, výši podpory změníme. To děláme obvykle po půl roce „měření“ standardu.
Začínající lektoři si obvykle nejprve musí získat důvěru škol a přístup do nich. Jejich situaci řešíme vždy individuálně a dáváme jim dost času na rozvinutí jejich činnosti.

Jaké povinnosti Vás čekají, bude-li Vaše žádost schválena?

Podrobnosti jsou přesně stanoveny v darovací smlouvě.
1. Lektoři nám ze své činnosti poskytují 4x ročně zprávy (cca 2 strany A4), fotografie + statistiky.
2. Abychom mohli účinně sledovat a propagovat službu lektorů, navštěvujeme je v jejich službě osobně a pořizujeme fotografie z činnosti. V tom je třeba nám poskytnout součinnost a informovat nás o plánovaných termínech činnosti.
3. Žadatelům, schváleným v tomto grantovém řízení, poskytne nadace podporu pro jeden rok. Po skončení tohoto období je nám třeba poskytnout jednoduché vyúčtování a kopie několika hodnocení své činnosti ze strany škol či veřejnosti.
(Pro podporu pro další období se podává žádost do grantového řízení následující rok.)
4. Podporu Nadace Mezinárodní potřeby prezentuje žadatel přiměřeným způsobem v materiálech o své činnosti.

Jak požádáte o podporu v tomto grantovém řízení?

1. Promyslete si, v jakém rozsahu se této činnosti chcete věnovat a nakolik předpokládáte plnění standardu a rozhodněte se, o který ze dvou modelů podpory se chcete ucházet.
2. Sepište na našem formuláři svou grantovou žádost (odkazy na žádost jsou níže) a zašlete ji ve formátu MS Word spolu s přílohami dle bodu 3 na e-mail granty@mezinarodni-potreby.cz nejpozději do 24:00 hodin dne uzávěrky, tj. 10. 4. 2024. (Na jiném emailu nebudou grantové žádosti přijímány!)

3. Spolu s žádostí zašlete jako přílohy tyto náležitosti:

a) Sken vytištěné a podepsané první stránky grantové žádosti.

b) Doporučující stanovisko oprávněného zástupce místní církve, která zaštítí Vaši službu:
– buď ve formě skenu vytištěného a podepsaného stanoviska,
– nebo nám toto doporučení ze svého e-mailu může poslat doporučují osoba přímo.

c) Žadatel doloží příslušnými listinami v elektronické podobě (skeny):
– právní subjektivitu Vaší organizace (např. statut organizace, popř. výpis z rejstříku církevních právnických osob),
– jmenovací dekret Vašeho statutárního zástupce,
– doklad o zřízení (vlastnictví) bankovního účtu.
Je-li žadatelem OSVČ, dodá místo příloh uvedených výše v bodu c) pouze:
– doklad o přidělení IČ,
– doklad o zřízení (vlastnictví) bankovního účtu.

d) Fotografie ve formátu JPG:
– kvalitní portrétní foto lektora (nebo obdobné foto pořízené zblízka) v tiskové kvalitě, ostré, velikost min. 300 kB, nejlépe v přirozeném prostředí;
– je-li to možné, také několik (cca 5) fotografií ze služby, které se účastní osoba, která se má stát lektorem.

Uvedená e-mailová adresa granty@mezinarodni-potreby.cz je určena pouze pro zasílání žádostí do grantového řízení. Doručení Vaší žádosti potvrdíme automatickou odpovědí na Váš e-mail.
Žádosti přijaté po uzávěrce nebudou zařazeny do grantového řízení.
Nadace má právo zamítnout žádost v případě poskytnutí nekompletní žádosti (neobsahující všechny požadované přílohy a náležitosti).

Formuláře grantové žádosti ke stažení

Grantová žádost o podporu k Nadaci Mezinárodní potřeby pro nové žadatele (dosud nejsou od NMP podporováni) – stáhnout zde.

Grantová žádost o podporu k Nadaci Mezinárodní potřeby pro ty, které NMP v současné době již podporuje (žádají o další pokračování podpory) – stáhnout zde.

Co se bude dít po odeslání Vaší grantové žádosti?

Když obdržíme Vaši žádost splňující podmínky tohoto řízení, vyzveme k osobní schůzce lektora a toho, kdo jeho činnost doporučil. Cílem této schůzky je prohovořit všechny důležité informace, které jste uvedli ve Vaší žádosti. Děláme to tak proto, že naše podpora má dlouhodobou perspektivu a pokud služba podpořeného lektora řádně probíhá, můžeme jej podporovat mnoho let. Nespoléháme se proto jen na písemné podklady, ale s novým lektorem se seznamujeme vždy osobně; zajímáme se též o předpokládané zázemí jeho budoucí práce.
Osobní projednání podané žádosti je podmínkou pro to, aby byla žádost předložena ke schválení správní radě Nadace Mezinárodní potřeby.
Formu i termín osobního projednání Vaší žádosti s Vámi domluvíme tak, aby proběhlo v sídle NMP v České Třebové nebo na jiném místě vhodném pro obě strany, případně formou videokonference.
Následně bude grantová žádost předložena na zasedání správní rady Nadace Mezinárodní potřeby k rozhodnutí.
Žadatel bude o výsledku grantového řízení vyrozuměn elektronicky do sedmi pracovních dnů po zasedání správní rady. Výsledek nesdělujeme telefonicky.
Poté s Vámi v případě schválení podpory uzavřeme darovací smlouvu, která je právním podkladem pro poskytovanou podporu.

Podrobný popis a názorné příklady modelu 1 podpory

Model 1 – se zdvojením osobních darů
Toto je tradiční model podpory, který umožní získat měsíčně vyšší částku podpory a pomáhá rovněž v budování sítě osobních dárců. Výše měsíční podpory sestává ze dvou částí:

1. Pevná měsíční částka:

 – v prvním roce podpory 6 000 Kč,

 – ve druhém roce podpory se snižuje na 3 000 Kč,

 – od třetího roku podpory je pevná částka 0 Kč.

Poznámka: NMP může v případě schválení podpory pro nového žadatele, který již svou činnost v nějakém rozsahu vykonával, rozhodnout v závislosti na této skutečnosti o pevné částce nižší, než je zde uvedena a která je obvyklá v prvním roce podpory.

2. Osobní dary od dárců z ČR – zdvojení:

K pevné měsíční částce podle bodu 1 přidáváme částku darů, které obdržíme k podpoře konkrétního lektora od jeho místní církve či jiných dárců z ČR, a tuto částku zdvojnásobíme. Zdvojnásobení provedeme až do výše (měsíční částky podpory), která se řídí podle toho, jak budete plnit standard činnosti (viz článek výše: Kolik musí lektor „odpracovat“, aby získal podporu NMP?).
Zdvojení darů pro činnost v rozsahu 100 % standardu provádíme do výše:

 – pro 1. rok podpory: 9 000 Kč,
– pro 2. rok: 10 500 Kč,
– pro další roky: 12 000 Kč.

V součtu pevné částky a darů osobních dárců, které NMP zdvojnásobí, lze tedy v každém roce dosáhnout 24 000 Kč podpory měsíčně pro činnost v rozsahu 100 % standardu.
Pokud s ohledem na plnění standardu žádáte o podporu pro menší rozsah činnosti, odpovídajícím způsobem se krátí jak pevná měsíční částka z bodu 1, tak maximální měsíční výše, do které zdvojnásobujeme dary dle bodu 2.

Příklad 1: Lektor podpořený prvním rokem vykonává svou činnost v rozsahu 100 % standardu, Osobní dárci zasílají na jeho podporu 9 000 Kč měsíčně. Naše měsíční podpora je 6 000 + (9 000 x 2) = 24 000 Kč.

Příklad 2: Lektor podpořený prvním rokem vykonává svou činnost v rozsahu 60 % standardu. Osobní dárci zasílají na jeho podporu 4 100 Kč měsíčně.
Naše měsíční podpora bude (6 000 x 0,6) + (4 100 x 2) = 3 600 + 8 200 = 11 800 Kč.
(V tomto případě by mohly být zdvojeny osobní dary až do výše 9 000 x 0,6 = 5 400 Kč; naše měsíční podpora by pak dosáhla (6 000 x 0,6) + (5 400 x 2) = 3 600 + 10 800 = 14 400 Kč. Lektor však nemá dostatečnou výši osobních darů, které bychom mohli do této výše zdvojovat.)

Příklad 3: Lektor podpořený třetím rokem vykonává svou činnost v rozsahu 110 % standardu, Osobní dárci zasílají na jeho podporu 12 650 Kč měsíčně. Naše měsíční podpora je 12 650 x 2 = 25 300 Kč.

Pokud osobní dary v některém měsíci přesáhnou výši pro zdvojnásobení, zůstávají na účtu NMP pro zdvojení v následujících měsících. Podpořený však může kdykoliv požádat o jejich vyplacení bez zdvojení. Všechny zbývající dary osobních dárců na činnost lektora budou podpořenému vyplaceny s poslední měsíční podporou v případě, že by jeho podpora končila.

Kontaktní údaje NMP ke konzultaci

V případě nejasností nás kontaktujte, jsme Vám k dispozici.
Další informace ke grantovému řízení získáte na e-mailu nadace@mezinarodni-potreby.cz, na tel. č. 732 373 573 (Petr Horáček) nebo na tel. č. 733 602 417 (Lenka Staňková), a to nejpozději do 9. 4. 2024. Po tomto datu již konzultace neposkytujeme.

Informace o používání osobních údajů

Údaje, které uvedete v grantové žádosti, bude NMP využívat v rozsahu nutném pro vyhodnocení grantového řízení, pro svou evidenci a pro kontakt s žadatelem a osobou, která má konat činnost dle žádosti. Neposkytne je třetím osobám vyjma případů, kdy pro lektora získává zahraničního dárce v rámci organizace International Needs.
Vámi poskytnuté osobní údaje nadace uchovává a zpracovává dle zásad a k účelům popsaným v článku Ochrana osobních údajů v Nadaci Mezinárodní potřeby.