Granty

Granty

Granty – můžeme Vás podpořit
Nadační příspěvky poskytujeme v souladu se statutem a účelem nadace.
Možná i Vy cítíte povolání k přednáškové práci na českých školách. Jsme tu, abychom se stali Vaším partnerem v této službě.

A. Veřejné kolo rozdělování nadačních příspěvků 2017
Nadace Mezinárodní potřeby (dále jen NMP) vyhlašuje veřejné kolo rozdělování nadačních příspěvků (zkráceně "grantové řízení") s uzávěrkou 31. října 2017. 

A.1 Rámec a cíle programu:

 1. Program Zdravá mládež zahrnuje činnosti, které formou přednáškové práce na školách napomáhají v hledání zdravých životních hodnot mládeže, přičemž na přednáškovou práci navazují širší volnočasové aktivity.
 2. Program je založen na podpoře konkrétní osoby – přednášejícího lektora v rámci neziskových projektů a služeb s křesťanskými kořeny evangelikálního (protestantského) typu. Neposkytujeme granty na jednorázové akce (ani opakované).
 3. Podpora je určena výhradně na osobní náklady konkrétní osoby – lektora, který přednáškovou práci vykonává jako svou hlavní činnost. Může se jednat o práci na plný či částečný úvazek. Lektor může být vůči žadateli (žádající organizaci) v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru (OSVČ s mandátní smlouvou). Bližší informace o rozsahu činnosti, které NMP očekává od lektorů v závislosti na výši jejich podpořeného úvazku, najdete v sekci „B.1.2. Ustanovení o standardu přednášek a následné činnosti“.
 4. Podpořený pracovník se přednáškové práci musí věnovat nejméně 60 procenty svého úvazku, případně více. Zbývající část úvazku podpořeného pracovníka (přednášejícího lektora) mají tvořit návazné volnočasové aktivity. 
  Následná činnost může být rovněž zajišťována jinými subjekty. Může to být např. nezisková organizace či skupina, s níž má lektor prokazatelný vztah a dohodu a může zájemce ze škol na tyto aktivity zvát. Lektor se v tom případě následných aktivit sám přímo účastnit nemusí či jen v potřebném rozsahu. V grantové žádosti je třeba prokazatelně popsat, jak to bude probíhat a kdo následnou činnost zajistí.
 5. Pokud podaná žádost bude splňovat podmínky k podpoře, NMP vyzve žadatele (zástupce žádající organizace), lektora a oprávněného zástupce doporučující církve k osobnímu projednání projektu. Jedná se o nutnou podmínku případné podpory projektu. Forma a termín se dohodne oboustranně buď jako osobní setkání v sídle NMP v České Třebové nebo vhodném místě dle dohody, případně formou skype-konference.  

Podmínky pro poskytnutí nadačních příspěvků a jak o ně žádat:
A.2 Určení příspěvků
Příspěvky jsou určeny pro krytí osobních nákladů konkrétního pracovníka.
Program není územně omezen.

A.3 Výše příspěvků:
O konečné výši příspěvků rozhodne správní rada v rámci vyhodnocení grantového řízení.
O výši příspěvku si lze učinit přesnou představu podle rozsahu, v němž se chcete věnovat podporované činnosti. Více najdete níže v sekci „B.1.1. Předpokládaná výše příspěvku“.

A.4 Kdo může žádat o nadační příspěvek
Žádat mohou organizace registrované na území České republiky jako:
a/ spolky,
b/ obecně prospěšné společnosti,
c/ církve,
d/ fyzické osoby samostatně výdělečně činné.

A.5 Kritéria posuzování projektu
Podpořeny budou především projekty, které splňují tyto předpoklady:
– Kombinují přednáškovou činnost na školách na aktuální morální a etická témata a návaznou činnost, určenou stejné cílové skupině.
– Mají záštitu a podporu místní církve jak finanční, tak organizační.
– Žadatelé jsou připraveni uzavřít „Dohodu o strategickém partnerství“, kde partnerem je kromě žadatele také místní církev, která má nad projektem záštitu.
– Prostřednictvím NMP je podpoří i další dárci (viz bod „B.1.1. Předpokládaná výše příspěvku“), zejména místní církev.

A.6 Předpokládaná doba zahájení naší podpory:
Schválené projekty mohou být podpořeny od 1. ledna 2018.

A.7 Jak požádat o příspěvek
V sekci „B. Další informace“ uvádíme postup, jak podat žádost o příspěvek v tomto grantovém řízení, dále náležitosti a přílohy, které je nutno doložit. Nadace má právo zamítnout žádost v případě poskytnutí nekompletní žádosti (neobsahující všechny požadované přílohy a náležitosti). Žádosti přijaté po uzávěrce nebudou zařazeny do grantového řízení.

B. Další informace

B.1.1. Předpokládaná výše příspěvku
Podporu poskytujeme v pravidelných měsíčních částkách podle pevně stanovených pravidel. NMP může v případě schválení podpory pro nového žadatele, který však již svou činnost doposud v nějakém rozsahu vykonával, rozhodnout o výši podpory, která odpovídá podpoře lektora ve druhém či třetím roce jeho činnosti.

  Výše měsíčního příspěvku sestává ze dvou částí:
 1. Pevná měsíční částka: 6 000 Kč. Uvedená výše platí jen pro projekty nově podpořené Nadací Mezinárodní potřeby v prvním roce podpory.
  Ve druhém roce podpory se snižuje na 3 000 Kč.
  Ve třetím roce podpory je pevná částka nulová.

  NMP může v případě schválení podpory pro nového žadatele, který však již svou činnost doposud v nějakém rozsahu vykonával, rozhodnout v závislosti na této skutečnosti o nižší pevné částce, než je obvyklá v prvním roce podpory.
   
 2. Osobní dary od dárců z ČR – zdvojení:
  K pevné měsíční částce podle bodu 1. přidáváme částku darů, které obdržíme k podpoře konkrétního lektora od jeho místní církve či jiných* dárců z ČR a tuto částku zdvojnásobíme. Zdvojnásobení provedeme až do měsíční výše darů – tzv. „limitu zdvojnásobení“, který bude pro první rok podpory ve výši 8 500 Kč, pro druhý rok 10 000 Kč a pro další roky 11 500 Kč.
  Pokud osobní dary v některém měsíci přesáhnou výši limitu zdvojnásobení, mohou být ponechány na účtu NMP pro zdvojení v následujících měsících. Dle rozhodnutí podpořeného mohou být vyplaceny i v následujících měsících bez zdvojení. Všechny dary osobních dárců na činnost lektora budou podpořenému vyplaceny nejpozději s poslední měsíční podporou.
  *Omezení pro osobní dary (bez ohledu na úvazek podpořené osoby), které zdvojujeme: Nesmí se jednat o prostředky, které žadatel získal pro svou činnost z jiných zdrojů (grantů, dotací, poplatků od škol apod.) a nadaci by je zaslal „ke zdvojení“. Od manželky lektora či manžela lektorky smí pocházet maximálně 1/3 celkové výše přijatých osobních darů v kalendářním měsíci.

V případě zkráceného úvazku se odpovídajícím způsobem krátí jak pevná měsíční částka z bodu 1, tak i limit, do něhož zdvojnásobujeme dary dle bodu 2.
Příklad 1: Osobní dary pro podporu lektora, podpořeného prvním rokem s plným úvazkem, jsou 8 500 Kč měsíčně. Náš měsíční příspěvek je 6 000 + (8 500 x 2) = 23 000 Kč.
Příklad 2: Lektor podpořený prvním rokem vykonává svou činnost na 0,6 úvazku. Osobní dárci zasílají na jeho podporu 4 100 Kč měsíčně.
Náš měsíční příspěvek bude (6 000 x 0,6) + (4 100 x 2) = 3 600 + 8 200 = 11 800 Kč.
(V tomto případě by mohly být zdvojeny osobní dary až do výše 8 500 x 0,6 = 5 100 Kč; náš příspěvek by pak dosáhl (6 000 x 0,6) + (5 100 x 2) = 3 600 + 10 200 = 13 800 Kč.)

NMP může výjimečně poskytnout podporu, které odpovídá menšímu úvazku, než v jakém bude konat podpořený pracovník svou činnost, zejména v závislosti na předpokládatelných zdrojích, které jsou žadateli k dispozici.

B.1.2. Ustanovení o standardu přednášek a následné činnosti
Při zpracování své žádosti zvažte, zda jste připraveni vykonávat svou činnost v programu Zdravá mládež na plný či menší úvazek. Přitom platí, že údaje, které uvedete ve své žádosti, se pro Nadaci Mezinárodní potřeby stávají závaznými, pokud bude Vaše žádost schválena. NMP poté kontroluje, zda Vámi vykonávaná činnost opravdu odpovídá Vaší žádosti a tedy i objemu prostředků, kterými Vás podpoří. Pokud tomu tak nebude, NMP je oprávněna snížit svou podporu či požadovat nevyužitou část podpory zpět. Tato opatření mohou být uskutečněna již v průběhu podpory, nikoliv až po skončení období dvanácti měsíců. NMP bere při uplatňování standardu ohled na individuální okolnosti (podrobněji viz níže).

Níže uvádíme standard, který stanoví objektivní určení plného úvazku lektora podpořeného Nadací Mezinárodní potřeby:

  NMP očekává, že lektor podpořený na plný úvazek by měl za měsíc vykonat průměrně 55 hodin čisté práce, což je čistý čas strávený na přednáškách či následnou činností. Příprava, vyhodnocení či doba strávená cestou se do toho nepočítá. Lektor o vykonávané činnosti podává čtvrtletní zprávy + příslušné podrobné statistiky vykonaných přednášek a následných činností.
  Platí tato pravidla:
  1 hodina přednášky = 45 minut (vyučovací hodina)
  1 hodina následné činnosti = 60 minut
  měřené období: 12 měsíců (grantové období)
  Neměříme čas příprav, cestování, administrativy či jiných nutných činností. Náš standard je vytvořen na základě dlouhodobého sledování lektorské činnosti a poskytuje přiměřený prostor, aby tyto činnosti bylo možno konat.
 • Lektor se musí nejméně 60 procenty svého pracovního úvazku věnovat přednáškové práci. To znamená, že pro splnění standardu je třeba přednášet nejméně 33 hodin měsíčně.
 • Do standardu počítáme měsíční průměr za celé grantové období.
 • Do průměru počítáme i prázdniny (→ během školního roku je tedy třeba přednášet v takovém objemu, aby roční průměr odpovídal standardu).
 • Zbývajících až 40 % úvazku může lektor věnovat následné činnosti v souladu se svou žádostí v grantovém řízení. Polovina z výše uvedené kapacity může být věnována komunikaci s studenty formou elektronických médií.
 • Musí se jednat o následnou práci mezi mládeží v nekřesťanském prostředí, nikoliv o vnitrocírkevní činnost.
 • Objem přednáškové činnosti může být vyšší než 60 %, nesmí však být nižší, než je poměr 60:40. Pokud lektor vykoná větší objem následné práce než 40 % v poměru k vykonaným přednáškám, pak část přesahující 40 % není lektorovi započítána do plnění standardu.
 • NMP bude plnění standardů sledovat z poskytnutých zpráv a statistik a v případě pochybností má právo vyžádat si podrobnější přehled o vykonávaných činnostech.
  NMP vezme při uplatňování standardu ohled na specifické podmínky v následujících případech:
 • v prvním roce činnosti lektora,
 • v odůvodněných případech při doplňkovém studiu potřebném k vykonávání práce lektora,
 • v dalších případech dle konkrétní situace.

B.2. Postup při podávání žádosti o nadační příspěvek

B.2.1. Žadatel zpracuje žádost podle vzoru zde.
Celou žádost podejte ve formátu Word Dokument, nikoliv jako sken ani pdf.
Dále vytiskněte první stránku žádosti a podepsanou zástupcem žadatele ji přiložte ve formě skenu.

B.2.2. K e-mailu s žádostí připojte následující přílohy:
a) Žádost.

b) Sken vytištěné a podepsané první stránky žádosti (viz bod B.2.1.).

c) Doporučující stanovisko oprávněného zástupce místní církve, která zaštítí Váš projekt, k projektu a zejména ke službě osoby, jejíž činnost má být podpořena. Poskytněte je buď ve formě skenu vytištěného a podepsaného stanoviska, nebo odešlete jako prostý e-mail z e-mailové adresy osoby, která vydává doporučení, na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

d) Žadatel doloží příslušnými listinami v elektronické podobě (skeny):
– právní subjektivitu Vaší organizace (např. statut organizace, popř. výpis z rejstříku církevních právnických osob),
– doklad o přidělení IČ,
– jmenovací dekret Vašeho statutárního zástupce,
– listinu, která dokládá, které osoby jsou členy řídícího či správního orgánu Vaší organizace,
– doklad o zřízení (vlastnictví) bankovního účtu.
Skeny uvedených dokumentů poskytněte ve formátu PDF či v komprimovaném formátu JPG tak, aby e-mail se žádostí a přílohami nepřesáhl 10 MB.

e) Fotografie ve formátu JPG:
– kvalitní portrétní foto lektora (nebo obdobné foto pořízené zblízka), v tiskové kvalitě, ostré, velikost min. 300 kB, nejlépe v přirozeném prostředí;
– je-li to možné, také několik (cca 5) fotografií ze služby, které se účastní osoba, která se má stát lektorem.


B.2.3. Odeslání žádosti:
Žadatel odešle všechny části žádosti a všechny požadované přílohy elektronicky na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .
Uvedená e-mailová adresa je určena pouze pro zasílání žádostí do grantového řízení. Doručení Vaší žádosti Vám potvrdíme automatickou odpovědí na Váš e-mail.
Pro přijetí žádosti i všech příloh je rozhodující datum doručení do 24:00 hodin dne uzávěrky, tj. 15. 4. 2017. Žádosti přijaté po uzávěrce nebudou zařazeny do grantového řízení.

Hodnocení a smluvní podmínky příspěvků
a/ Projekt bude hodnocen správní radou NMP na řádném zasedání v jarním termínu a žadatel bude o výsledku grantového řízení vyrozuměn elektronicky do sedmi dnů po zasedání správní rady.
b/ NMP poté se zástupcem organizace uzavře darovací smlouvu s přesným vymezením účelu nadačního příspěvku. Bude také určeno, v jakém rozsahu úvazku bude podpořena činnost podpořeného pracovníka.
c/ V darovací smlouvě se rovněž stanoví povinnost průběžných zpráv o realizaci projektu (zejména jde o pravidelné čtvrtletní zprávy o činnosti, statistické údaje o vykonaných přednáškách a následných aktivitách, fotografie z činnosti) a vyúčtování, dále povinnost prezentovat Nadaci Mezinárodní potřeby v prezentačních materiálech a v rámci činnosti, na kterou je podpora NMP poskytována.
d/ NMP se může domáhat vrácení nadačního příspěvku (případně jeho části), pokud podpořená organizace použije nadační příspěvek (nebo jeho část) na jiný účel, než je uvedeno ve smlouvě. K částečnému či úplnému zkrácení příspěvku lze přistoupit také v případě porušení zpravodajské a prezentační povinnosti uvedené pod bodem c/.


Těšíme se na Vaše projekty a na spolupráci s Vámi.
V případě nejasností nás kontaktujte, jsme Vám k dispozici.

Další informace ke grantovému řízení získáte na  e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , na tel. č. 732 373 573 (Petr Horáček) nebo na tel. č. 483 394 202.

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Jsme členem mezinárodní organizace International Needs.
Jsme členem Křesťanské misijní společnostiČeské evangelikální aliance.