Nadační kapitál (jmění)

Co je nadační kapitál (jmění)?
Je to majetek vložený do nadace, který slouží k investicím za účelem vytváření výnosů (úroků). Ty pak tvoří část příjmů nadace a z nich (a především z darů) nadace financuje své projekty.

Nadační kapitál je nedotknutelný – nelze ho spotřebovat (např. přímo použít k výplatě nadačních příspěvků) – a podle občanského zákoníku ho nelze snížit. Samozřejmě je možné ho zvyšovat.
Vysoký nadační kapitál zajišťuje nadacím finanční stabilitu.

Podle zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech musela mít každá nadace při založení nadační jmění v minimální výši 500 000 Kč. Stejný princip stanoví i současná zákonná úprava, občanský zákoník č. 89/2012 Sb., který zavádí pojem „nadační kapitál“.
Kapitálem (jměním) mohou být peněžní prostředky, cenné papíry, nemovité a movité věci, které splňují předpoklad trvalého výnosu. Jakmile dojde k ukončení jedné investice (např. k prodeji nemovitosti nebo k ukončení termínovaného vkladu), je potřeba uložený kapitál investovat dále.
Nadační kapitál registrují veřejné (nadační) rejstříky krajských soudů.

Správa prostředků nadačního kapitálu podléhá pravidlům stanoveným občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., v části „Fundace“. Podle zákona nadace používá svůj majetek v souladu s účelem uvedeným v nadační listině i ve statutu a za podmínek tam určených k poskytování nadačních příspěvků, k zajištění vlastní činnosti k naplnění svého účelu a k úhradě nákladů na zhodnocení nadační jistiny i nákladů na vlastní správu.

Aktuální stav a uložení kapitálu Nadace Mezinárodní potřeby najdete ve výročních zprávách a na internetových stránkách Obchodního rejstříku.

Významnou část nadačního kapitálu převyšující 500 000 Kč jsme dostali od státu
V letech 1998–2001 proběhly dvě etapy rozdělování prostředků z Nadačního investičního fondu (NIF). Při něm Fond národního majetku (FNM) rozdělil vybraným nadacím část výnosů z privatizace. Nadace Mezinárodní potřeby uspěla ve II. etapě a v letech 2002–2006 získala další nadační kapitál (dříve: jmění) ve výši 29 940 000 Kč. Výnosy z něho jsme byli povinni rozdělovat jako nadační příspěvky formou veřejně vypsaných výběrových (grantových) řízení. Správa této části nadačního kapitálu podléhala podrobným smluvním podmínkám. V říjnu 2014 Nadace Mezinárodní potřeby podepsala dohodu o ukončení této smlouvy dle návrhu, který vzešel z iniciativy ministerstva financí. Darovaná částka nadále zůstává součástí nadačního kapitálu Nadace Mezinárodní potřeby a její správa podléhá již jen platné legislativě.

Nadační investiční fond (NIF) vznikl v roce 1991 na základě rozhodnutí vlády, aby podpořila činnost nadací a mohl se tak znovu rozvinout neziskový sektor v ČR. Jeho rozvoj byl totiž zastaven 2. světovou válkou a událostmi roku 1948, po kterém lidé nemohli vyvíjet žádnou veřejně prospěšnou činnost, a byl obnoven až po r. 1989.
Vláda pro NIF vyčlenila 1 % akcií z 2. vlny kupónové privatizace.
Tyto finanční prostředky rozdělil Fond národního majetku (FNM) vybraným českým nadacím jako dar našeho státu. Prostředky z NIF byly osvědčeným nadacím rozděleny na základě výběrového řízení a byly určeny pouze k vložení do nadačního jmění.