Jakou část Vašich darů použijeme na provoz (správu)

1. Jak použijeme Vaše dary

Vaše dary používáme v souladu s účelem a statutem naší nadace na naši veřejně prospěšnou činnost.
V každém projektu (vodorovné menu: „Kde pomáháme“) v části „Financování adopce, zajištění a kontrola“, příp. „Financování podpory, zajištění a kontrola“ nebo „Způsob financování“ popisujeme přesně, jak je Váš dar využit ve prospěch příjemce pomoci. Hospodaření nadace podléhá přísným účetním pravidlům, kontrole vlastních nadačních orgánů (správní rada a dozorčí rada) a povinnému auditu. Nadace povinně zveřejňuje své výroční zprávy prostřednictvím veřejného rejstříku na základě občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dříve zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech); všechny typy neziskových organizací tuto povinnost nemají.

2. Náklady na provoz Nadace Mezinárodní potřeby

Na svou činnost nedostáváme dotace ze státního rozpočtu ČR. Provoz nadace je hrazen z určitého podílu některých příjmů a darů, které nadace získá.

Jako zázemí pro svou práci používá naše nadace kancelářské prostory přiměřené velikosti. Činnost všech členů statutárních orgánů (správní a dozorčí rady) je dobrovolná.
Externím způsobem je zajištěno: účetnictví, audit a další speciální služby (správa počítačové sítě apod.).

K zajištění všech činností je třeba konat náročnou a odbornou činnost, pečovat o kvalitní prezentaci a komunikaci s dárci. Na provozní náklady a správu nadace mohou dárci přispívat přímo (více zde: Finanční dary – pod odkazem „Variabilní symboly projektů – určení účelu darů“).

V souladu s původním zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, má Nadace Mezinárodní potřeby ve svém statutu zakotvený limit, že náklady na správu nadace za rok nesmí převýšit 9 % hodnoty nadačního jmění k 31. prosinci. Obvykle dosahujeme jen poloviční úrovně uvedeného limitu.

Kromě tohoto zákonného kritéria si interně sledujeme naše provozní výdaje způsobem, který nám zákon neukládá, ale je přesný a transparentní. Správní rada rozhoduje o tom, jaké procento z přijatých darů smí nadace použít pro svůj provoz.

Využití Vašich darů na programy v ČR
Program Zdravá mládež byl původně založen na silné podpoře ze zahraničí. Postupně se do jeho financování zapojili i dárci z ČR. Naše provozní náklady pro programy v ČR jsme v současnosti schopni hradit z darů od dárců, kteří nám na ně přímo přispívají, z části z výnosů nadačního jmění a z příspěvků ze zahraničí. Z darů na program Zdravá mládež (variabilní symbol 350) a další programy v ČR si proto na správu nadace nic nestrháváme.

Z darů na program Zdravá mládež (variabilní symbol 350) a další programy v ČR 0 %
Z darů na „Fond rozvoje programů pomoci do zahraničí“ (variabilní symbol 11) 0 %
Z darů na „Fond rozvoje Nadace Mezinárodní potřeby“ (variabilní symbol 201) 0 %

Kolik procent z Vašich darů na pomoc do zahraničí používáme na provoz (správu) nadace
V programech pomoci do zahraničí (Dálková adopce PLUS®, Nepálští studenti biblických škol v Indii, vánoční a mimořádné sbírky) pracujeme se značným množstvím nevelkých finančních částek a detailních informací. Pomáháme dětem, studentům a pracovníkům v oblastech s bídnou infrastrukturou. Naším úkolem je zajistit příslušné finanční toky, pro dárce zprávy o podporovaných osobách, odpovědi na případné dotazy a všechny další náležitosti.

Z darů na Dálkovou adopci PLUS®, program „Nepálští studenti biblických škol v Indii“, vánoční sbírky (kromě darů na sbírky při živelných katastrofách), podpory křesťanských aktivit a terénních duchovních pracovníků a další pomoc do zahraničí 19 %
Z darů na sbírky při živelných katastrofách v zahraničí 8 %

3. Fond rozvoje programů pomoci do zahraničí

  • Tento fond slouží Nadaci Mezinárodní potřeby k úhradě:
    • nákladů spojených s návštěvami zahraničních projektů, mezinárodních setkání v rámci partnerské organizace International Needs (IN) za účelem koordinace činnosti,
    • členského poplatku partnerské organizaci International Needs,
    • nákladů spojených se vznikem nových projektů, zejména cestovních výdajů.

Kolik procent z Vašich darů na pomoc do zahraničí používáme na Fond rozvoje programů pomoci do zahraničí

Z darů na Dálkovou adopci PLUS®, program „Nepálští studenti biblických škol v Indii“, vánoční sbírky (kromě darů na sbírky při živelných katastrofách), podpory křesťanských aktivit a terénních duchovních pracovníků a další pomoc do zahraničí 2,5 %
Z darů na sbírky při živelných katastrofách v zahraničí 2 %

4. Část darů používá zahraniční organizace IN

Náklady na chod podpory
Položky uvedené výše v bodech 2 a 3 používá Nadace Mezinárodní potřeby.
Část darů určených na pomoc do zahraničí používá rovněž místní pobočka partnerské organizace International Needs na chod podpory v zemi dítěte (příp. studenta či pracovníka). Kromě kontaktu s podpořenými je i v zahraničí nutné vést účetnictví, platit poplatky za bankovní převody a plnit další zákonné náležitosti dané země.
Podporovaní tedy dostanou podporu po odečtení nákladů.

Přesný údaj o místní srážce na chod podpory v Dálkové adopci PLUS® najdete u každé země jednotlivě; např. Více o naší pomoci v Bangladéši – v části „Dálková adopce PLUS® v části financování adopce, zajištění a kontrola.
Podrobnější vysvětlení najdete v části Nejčastěji kladené otázky (konkrétně jde o otázky „Kolik korun z podpory se dostane k dítěti?“ a „Na co se používá zbytek podpory, který se nedostane k dítěti?“).
Podrobnosti o místní srážce na chod podpory v programu „Nepálští studenti biblických škol v Indii“ najdete zde: O nepálských studentech biblických škol.

Dálková adopce PLUS® poskytuje  i duchovní péči
Dárci, kteří podporují děti prostřednictvím naší nadace, zajišťují dětem více než jen vzdělání: také duchovní osvětu. Duchovní osvěta patří k jádru programu, nejedná se tedy o provozní výdaje. Realizujeme ji prostřednictvím křesťanských aktivit a činnosti terénních duchovních pracovníků z organizace International Needs v dané zemi, pro něž je určena jedna desetina z přijatých darů na podporu dítěte. Podrobnější vysvětlení a další obecné informace najdete zde: Co je Dálková adopce PLUS®.